Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 104c Rozhodování

22.2.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.104003
§ 104c Rozhodování

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 104c

Rozhodování

  1. O pojistném, zálohách na pojistné, penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení formou platebního výměru, s výjimkou rozhodování o placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, zrušení pravděpodobné výše pojistného, vrácení přeplatku na pojistném, přeplatku na zálohách na pojistné a o snížení záloh na pojistné. Platební výměr musí obsahovat též označení zaměstnavatele, kterému se pojistné, penále nebo přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení předepisuje, a poučení o vykonatelnosti. Platební výměr na pojistné nebo na zálohy na pojistné musí obsahovat též poučení o povinnosti platit penále.

  2. Ustanovení správního řádu o zahájení řízení z moci úřední 22c) se na vydání platebního výměru nepoužijí.

Komentář
Komentář
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

    • § 104a – předmět řízení

    • § 104d – oznámení rozhodnutí

    • § 104f – právní moc a