Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v rozpočtové skladbě od 1. ledna 2013

27.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.2.2 Změny v rozpočtové skladbě od 1. ledna 2013

JUDr. Ing. David Zimandl

Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů č. 96/2012, představuje největší změnu v systematice třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů od r. 2002. Stávající 4 hlediska třídění se rozšířila celkem na 10, přičemž zdrojové třídění se skládá z dalších 3 způsobu třídění. Nárůst třídících hledisek je tedy trojnásobný.

Změna byla zavedena v souvislosti s Integrovaným informačním systémem státní pokladny a v plném rozsahu se uplatňuje v rozpočtech organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů, při sledování plnění státního rozpočtu, při pohybech na účtech státních finančních aktiv a na účtech pro řízení státního dluhu. Územní samosprávné celky využívají jen některá hlediska třídění, a to dle § 2 vyhlášky o rozpočtové skladbě.

Druhy třídění příjmů a výdajů
 1. odpovědnostní (třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního dle kapitol státního rozpočtu),

 2. druhové (třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového podle položek rozpočtové skladby),

 3. odvětvové (třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového podle paragrafů rozpočtové skladby),

 4. konsolidační (třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního podle záznamových jednotek),

 5. zdrojové (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich zdroje),

  1. podkladové (třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu),

  2. prostorové (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu),

  3. nástrojové (třídění příjmů a výdajů z hlediska nástrojového),

 6. doplňkové (třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům),

 7. programové (třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel – zákon 218/2000 Sb.),

 8. účelové (třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu),

 9. strukturní (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty),

 10. transferové (třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů).

Odpovědnostní třídění

Jedná se o třídění podle kapitol státního rozpočtu, územní samosprávné celky toto třídění, tak jako dosud, nepoužívají.

Druhové třídění

I nadále se jedná o nejpodrobnější třídění příjmů a výdajů podle položek rozpočtové skladby. Dosud uplatňované třídění příjmů a výdajů podle položek se nemění a v praxi obcí tedy neznamená toto třídění žádnou změnu. Čísla položek zůstávají 4místná.

Změny v druhovém třídění, které budou platit od 1. ledna 2013, spočívají v tom, že v transferech ze zahraničí se odděleně sledují nejen transfery od Evropské unie, ale i transfery z finančních mechanismů a od NATO. Z toho důvodu vznikají nové položky:

 1. 4155 Neinvestiční transfery z finančních mechanismů

  Jedná se o prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostorou, finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce. Tato položka se však zatím používat nebude, neboť prostředky finančních mechanismů se přijímají prostřednictvím Národního fondu, které jsou sledovány na položce 4118.

 2. 4156 Neinvestiční transfery od NATO

  Uvedenou položku územní samosprávné celky nepoužívají.

Analogicky se doplňují položky i v oblasti investičních transferů:

 1. 4234 – Investiční transfery z finančních mechanismů

 2. 4235 – Investiční transfery od NATO

Odvětvové třídění

I v tomto způsobu třídění nedochází vzhledem k dosavadní praxi obcí k žádné změně. Jedná se o třídění podle rozpočtových paragrafů, které jsou čtyřmístné. Podle paragrafů obce člení všechny své výdaje, tedy jak neinvestiční, které se sledují na položkách třídy 5, tak i kapitálové, sledované ve třídě 6. Pokud se týká příjmů, pak podle paragrafů se sledují u obcí jen nedaňové a kapitálové příjmy s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků, které jsou sledovány ve skupině 24.

Znamená to tedy, že daňové příjmy, splátky půjček a přijaté transfery obce sledují a vykazují bez třídění podle odvětví. Rovněž podle odvětví nejsou sledovány pohyby finančních prostředků ve třídě 8 – Financování.

Konsolidační třídění

Ani v tomto způsobu třídění nedochází v dosavadní praxi k žádné změně. Jedná se o podchycení převodů prostředků uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, kdy výdaje na jedné straně představují na druhé straně příjem. Pro konsolidační třídění rozpočtová skladba obsahuje číselník třímístných záznamových jednotek.

Podkladové třídění

Toto třídění slouží pouze pro státní rozpočet a jeho cílem je evidovat na základě stanoveného číselníku podklady, které opravňují k uskutečnění příjmu či výdaje. Jedná se celkově o 5 druhů podkladů, a to základní rozpočet, rezervní fond, mimorozpočtové příjmy a výdaje, výdaje kryté nároky a výdaje nad rozpočet podle zvláštních předpisů.

Prostorové třídění

Toto třídění používají vedle státního rozpočtu a rozpočtu státních fondů i územní rozpočty. Jde o zobrazení prostorového původu příjmů a výdajů, tj. zda zdrojem příjmů nebo výdajů je tuzemsko nebo zahraničí.

Za zahraniční zdroje se považují peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie, z finančních mechanismů, z peněžních fondů Organizace Severoatlantické smlouvy a odjinud ze zahraničí. Uvedené třídění obce používaly i dosud a je zachován i způsob označení: příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů jsou označovány číslicí 1, příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů jsou označovány číslicí 5.

Nástrojové třídění navazuje na předchozí prostorové třídění. Podle tohoto třídění se sleduje z jakých fondů EU a v rámci jakých programů a projektů byly finanční prostředky poskytnuty.

Nástrojové třídění

Nástrojové třídění ve spojení s prostorovým tříděním umožní