Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zkušební doba

1.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Před vznikem pracovního poměru je možné sjednat zkušební dobu. Zkušební doba se sjednává podle § 35 ZP. Zkušební doba nesmí být sjednána na dobu delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Jestliže pracovní poměr vznikne prvního dne v měsíci, což je zpravidla nejčastější termín vzniku pracovního poměru, počítá se běh času pro délku zkušební doby ode dne vzniku pracovního poměru a zkušební doba tak končí (je-li sjednána jako tříměsíční) poslední den třetího kalendářního měsíce.

 Písemná smlouva

Zkušební doba musí být vždy sjednána písemně, jinak je neplatná. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Zkušební dobu je možné sjednat nejjednodušeji v pracovní smlouvě, ale není to od 1. 1. 2007 podmínkou. Může být sjednána v jakékoliv jiné písemné dohodě, je možné, aby tato dohoda obsahovala výhradně ujednání o zkušební době. Jedinou podmínkou je, aby byla sjednána před vznikem pracovního poměru, a to nejpozději v den, který je sjednán jako den nástupu do práce. Zkušební dobu nelze sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl. Není proto ani možné zkušební dobu, která byla sjednána před vznikem pracovního poměru, v jeho průběhu prodlužovat. Je-li nejprve sjednána zkušební doba kratší, nesmí být dodatečně prodlužována.

Zkušební doba u jmenování do funkce

Skutečnost, že již není nutné pro platnost zkušební doby sjednávat ji pouze v pracovní smlouvě, umožňuje také sjednat zkušební dobu před vznikem pracovního poměru rovněž v souvislosti se jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Jedná se v tomto případě výhradně o vedoucí zaměstnance uvedené v § 33 odst. 3 ZP. I v tomto případě je však nutné zkušební dobu sjednat nejpozději v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

Zrušení ve zkušební době

Důsledkem zkušební doby je možnost jednoduchého skončení pracovního poměru, a to jak ze strany zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Zrušení ve zkušební době nemusí obsahovat důvod a neplatí žádné ochranné doby, které by zaměstnavateli znemožnily pracovní poměr ve zkušební době ukončit. Je proto obecně možné zrušit pracovní poměr ve zkušební době i v době těhotenství nebo v době pracovní neschopnosti s níže uvedenou výjimkou. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Nedodržení této lhůty však nezpůsobí neplatnost zrušení ve zkušební době. Není však vyloučeno, aby v souladu s ustanovením § 2 ZP, podle kterého mohou být práva a povinnosti v