Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnavatel v roli dlužníka zdravotního pojištění

21.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Základní povinností zákonem stanovených skupin plátců je hrazení pojistného na zdravotní pojištění podle zákona, tedy včas a v zákonem stanovené výši. V tomto příspěvku zaměřím na zaměstnavatele, jako rozhodující skupinu plátců pojistného, kteří hradí pojistné jak sami za sebe, tak odvádí i pojistné sražené zaměstnancům. Pojistné hrazené zaměstnavatelem musí být odvedeno zdravotní pojišťovně nejpozději ke dni, který má zaměstnavatel určen pro výplatu mezd a platů za příslušný měsíc. U zaměstnavatele, kde je výplata rozložena na různé dny, je dnem splatnosti pojistného poslední den výplaty za uplynulý kalendářní měsíc.

POSTUP ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

     Nároky na vzniklé pohledávky jsou uplatňovány ve smyslu zákona, neboť informační systémy zdravotních pojišťoven (případně v součinnosti s jinými institucemi) zcela relevantně umožňují evidovat a následně vyčíslit příslušnou pohledávku. Zpravidla je zaměstnavatel - dlužník nejprve vyzván k dobrovolné úhradě konkrétního dluhu. Pokud tento dluh není ve stanovené lhůtě uhrazen, zahájí zdravotní pojišťovna v předmětné záležitosti správní řízení a následně vystaví platební výměr. Jedná-li se o zcela nezpochybnitelné pohledávky, může zdravotní pojišťovna využít institutu výkazu nedoplatků. Pravomocné a vykonatelné tituly jsou pak předmětem soudního vymáhání. Zaměstnavatelé si musí být vědomi skutečnosti, že pokud nezaplatí pojistné v souladu se zákonem, je zdravotní pojišťovna povinna vymáhat jeho zaplacení včetně penále.

PRIORITA - ZAPLACENÍ DLUŽNÉHO POJISTNÉHO

     Pokud zaměstnavatel uznává dlužné pojistné co do důvodu a výše, měl by toto ve svém vlastním zájmu urychleně zaplatit, popřípadě se domluvit se zdravotní pojišťovnou na splátkovém kalendáři. Zaplacení dlužné částky pojistného má totiž dvě výhody - jednak dnem úhrady dluhu přestává běžet penále, jednak je zaplacení dlužné částky pojistného nezbytným předpokladem pro rozhodování o odstranění tvrdosti ve věci dlužného penále, pokud si zaměstnavatel tuto žádost podá.

V žádném případě nelze podat žádost o odstranění tvrdosti do dlužného pojistného.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ODSTRANĚNÍ TVRDOSTI

     Ve smyslu právních norem platných ve zdravotním pojištění lze požádat o prominutí vyměřeného penále, a to cestou odstranění tvrdosti. Do institutu odstranění tvrdosti přinesla významné úpravy novela č. 176/2002 Sb., účinná od 1. 7. 2002, kdy se mj. výrazně posílila pravomoc základních článků zdravotních pojišťoven. I nadále je možné odstranění tvrdosti jen u penále, pokut a přirážek k pojistnému, a to na základě písemné žádosti zaměstnavatele - plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby, přičemž tato žádost musí být podána nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí (platebního výměru), kterým byla uložena