Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - výpočet za rok 2012

2.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění této povinnosti jsou následující:

  • zaměstnávání v pracovním poměru,

  • odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadávání zakázek těmto zaměstnavatelům, nebo odebírání výrobků či služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadávání zakázek těmto osobám, nebo

  • odvod do státního rozpočtu (za každou nesplněnou osobu za rok 2012 ve výši 61 020 Kč (2,5 násobek průměrné mzdy),

nebo kombinace výše uvedených způsobů.

     Zaměstnavatelům je v § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, uložena povinnost do 15. února oznámit místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Při zjišťování počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Zaměstnavatelé zjišťují průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců podle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

     Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 vyhlášky č. 518/2004 Sb. tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2012, tj. částkou 170 856 Kč. To je částka, která je náhradním plněním za nezaměstnání jednoho zdravotně postiženého.

     Dále uvádím přehled novinek při plnění výše uvedené povinnosti za rok 2012:

  1. Výši průměrné mzdy pro účely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za 1. až 3. čtvrtletí 2012, oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením č. 446/2012 Sb. a činí 24 408 Kč.

  2. Novelou zákona o zaměstnanosti č. 367/2011 Sb. byl pro plnění povinného podílu od roku 2012 nově zaveden limit v ustanovení § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, který se použije poprvé za rok 2012. Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo osoby se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1