Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnanecké neplechy - stávkování zaměstnanců

4.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Jedním z nejvýznamnějších práv, které je obecně přiznáváno zaměstnancům, je právo sdružovat se za účelem ochrany svých hospodářských a sociálních zájmů, garantované přímo Listinou základních práv a svobod („Listina“). S tím přímo souvisí další významné právo, jehož výkon může zaměstnavatele velice významně postihnout, a to právo na stávku.

SDRUŽOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

     Právo sdružovat se za účelem ochrany hospodářských a sociálních zájmů je důležitým předpokladem pro výkon práva na stávku. Ačkoliv je i toto právo garantováno ústavními předpisy, jeho praktické využití je právními předpisy upraveno pouze částečně. Jinými slovy, Listina sice výslovně garantuje toto právo, avšak za podmínek stanovených zákonem. Bohužel, přes mnohé snahy některých vlád o komplexní úpravu práva na stávku nebyl žádný z návrhů nakonec přijat.

     V praxi je tak jediným předpisem upravujícím podmínky stávky zaměstnanců zákon o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb. Jak již vyplývá z názvu tohoto předpisu, ke stávce může dojít pouze v rámci kolektivního vyjednávání, což samozřejmě předpokládá existenci odborové organizace u zaměstnavatele. Zaměstnavatelé, u nichž nepůsobí odborová organizace, mohou tedy na jednu stranu být klidní, neboť zaměstnanci v tomto případě nejsou oprávněni stávkovat.

     Nicméně, vzhledem k velice liberálním podmínkám vzniku odborové organizace není pro zaměstnance příliš složité odborovou organizaci založit a okamžitě zahájit kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem. Podle staré úpravy zákoníku práce účinné do 31. 12. 2011 dokonce postačila ke vzniku a působení odborové organizace u zaměstnavatele dohoda tří osob s tím, že pouze jediná osoba mohla být zaměstnancem. Od 1. 1. 2012 však zákoník práce již stanoví podmínku, aby alespoň tři členové odborové organizace byli u zaměstnavatele v pracovním poměru. V opačném případě nemusí zaměstnavatel na takovou odborovou organizaci brát ohledy (ani při kolektivním vyjednávání, ale ani s ohledem na další povinnosti vůči odborové organizaci). Tedy pouze pokud bude splněna uvedená podmínka, mohou zaměstnanci v rámci kolektivního vyjednávání, za podmínek stanovených zákonem, využít jako donucovací prostředek stávku.

     Ovšem samotná neexistence komplexního zákona upravujícího pravidla stávky neznamená, že by zaměstnanci mimo kolektivní vyjednávání nemohli využít tohoto práva. Této otázce se věnujeme dále.

STÁVKA V RÁMCI KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

     Zákon o kolektivním vyjednávání stanoví konkrétní pravidla a podmínky, kdy zaměstnanci mohou k tomuto extrémnímu řešení (zákon výslovně uvádí „krajní prostředek“) při jednání o kolektivní smlouvě sáhnout. V tomto případě zákon jasně deklaruje, že stávka může být použita pouze v případě sporu o uzavření kolektivní smlouvy, nikoliv ve sporu o plnění z kolektivní smlouvy. Stávka vyhlášená odborovou organizací v jakémkoliv jiném případě či z jiného důvody by tak byla považována za nelegální.

     Jelikož stávka představuje velmi citlivý zásah do majetkových poměrů zaměstnavatele, zákon požaduje, aby obě strany před vyhlášením stávky podstoupily řízení před zprostředkovatelem. Zprostředkovatele si strany mohou vybrat na základě dohody, v případě, že se na konkrétní osobě ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí neshodnou, může kterákoliv ze stran navrhnout, aby zprostředkovatele navrhlo ministerstvo. Zprostředkovatel je poté povinen do 15 dnů ode dne přijetí žádosti (či určení ministerstvem) písemně sdělit stranám návrh na řešení sporu. V této fázi nicméně rozhodnutí zprostředkovatele není pro strany závazné, jak zaměstnavatel, tak odborová organizace mohou odmítnout se návrhem řídit. Pokud se tak stane, cesta k případné stávce je již otevřena.

     Zákon o kolektivním vyjednávání dále poskytuje stranám možnost vyhledat ve sporu rozhodce, jehož rozhodnutí již je závazné (dle zákona je dokonce doručením rozhodnutí kolektivní smlouva uzavřena). Toto rozhodnutí je tak možné napadnout pouze v rámci řízení před soudem. K využití rozhodce však nelze strany kolektivního sporu nutit. V praxi obvykle nebývá rozhodce příliš využíván, a to nejen z důvodu omezené možnosti ovlivnit jeho rozhodování, ale především z pohledu jisté nevypočitatelnosti jeho rozhodnutí (drtivá většina kolektivních sporů se týká nárůstu mzdových prostředků).

     Zákon dále klade další „administrativní“ podmínky, jejichž případné nesplnění může ovlivnit zákonnost stávky. Především odborová