Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnanci ve "zvláštním režimu a zdravotní pojištění

17.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Ne vždy je vztah zaměstnavatele a zaměstnance bezproblémový, mnohdy se zaměstnavatel bez vlastního přičinění dostane do složité situace, kdy musí řešit jak otázku placení pojistného, tak pracovněprávní vztah zaměstnance. Mezi takové složité situace patří například vzetí zaměstnance do vazby nebo déletrvající neomluvená absence, kdy zaměstnanec zpravidla zaměstnavateli důvod své absence nesdělí, resp. ani s ním není v kontaktu.

     V důsledku počínání zaměstnance je zřejmé, že v obou případech je zaměstnavateli znemožněno, aby zaměstnanec vykonával práce podle potřeb zaměstnavatele v souladu se sjednanou pracovní smlouvou nebo dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tyto závažné okolnosti brání řádnému naplňování podmínek pracovněprávního vztahu, proto lze reálně předpokládat, že zaměstnavatel nebude mít zájem na jeho pokračování. Nicméně, pokud by zaměstnavatel za daných okolností přece jen nechtěl pracovněprávní vztah ukončit, musel by z hlediska zdravotního pojištění postupovat v souladu s platnou právní úpravou.

NÁVAZNOST NA „STÁTNÍ “ KATEGORII VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚN

     Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZP“), je za osobu ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo za osobu ve výkonu trestu odnětí svobody plátcem pojistného stát. Pokud by nadále trval pracovněprávní vztah a zaměstnavatel by takovému zaměstnanci poskytnul pracovní volno bez náhrady příjmu, pojistné by se z tohoto neplaceného volna neodvádělo s odkazem na ustanovení § 3 odst. 5 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pojistné z neplaceného volna by se nehradilo ani v případě, kdyby tato „státní“ kategorie trvala pouze po část příslušného kalendářního měsíce.

     Zaměstnanec je vzat do vazby v průběhu kalendářního měsíce. Na základě této skutečnosti musí zaměstnavatel v tomto měsíci odvést pojistné nejméně z poměrné části minimálního vyměřovacího základu podle počtu kalendářních dnů, ve kterých zaměstnanec nebyl v této „státní“ kategorii. Například, pokud by došlo ke vzetí do vazby dnem 22. 5. 2013, činila by poměrná část minimálního vyměřovacího základu za 21 kalendářních dnů trvání zaměstnání v měsíci květnu částku 5 149,35 Kč [(21:31) × 8 000]. Tento postup uplatní zaměstnavatel pouze za situace, kdy zaměstnanec nepatří mezi osoby uvedené v ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Neboli naopak, pokud pro zaměstnance neplatí ve zdravotním pojištění zákonné minimum, je vyměřovacím základem vždy dosažený příjem.

NEOMLUVENÁ ABSENCE V ZAMĚSTNÁNÍ

     V případě neomluvené absence se pojistné na zdravotní pojištění odvádí ve vazbě na minimální mzdu podle počtu kalendářních dnů trvání neomluvené absence, přičemž veškeré pojistné platí zaměstnanec. Pojistné samozřejmě odvádí zdravotní pojišťovně zaměstnavatel, zaměstnanec si sám nemůže platit žádné pojistné. Pokud by neomluvená absence trvala celý kalendářní měsíc, činí výše pojistného 1 080 Kč (13,5 % z minimální mzdy 8 000 Kč).

     Problém může nastat v situaci, kdy bude zaměstnanci dlouhodobě vykazována neomluvená absence. Protože pojistné platí v takovém případě v plné výši absentující zaměstnanec (ale odvádí zaměstnavatel), může vzniknout například problém zajistit od zaměstnance finanční prostředky na tuto úhradu. Proto by měl zaměstnavatel vždy postupovat velmi obezřetně vzhledem k tomu, že pojistné musí být podle zákona odvedeno za příslušný kalendářní měsíc nejpozději 20. dne následujícího kalendářního