Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zákon na ochranu osobních údajů v personální praxi

21.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     V současné době, kdy informační technologie a další elektronické pomůcky umožňují pouhým stisknutím tlačítka přenést najednou obrovské množství informací z jednoho konce světa na druhý, vyvstává problém ochrany osobních údajů konkrétní osoby obzvlášť palčivě. Podíváme-li se do tzv. „kádrových“ dotazníků a dalších písemností, které obsahovaly personální spisy před listopadem 1989, zjistíme, že se shromažďovaly nejen veškeré údaje o zaměstnanci (např. členství v politické straně, náboženské přesvědčení, národnost atd.), ale také - dle dnešní právní úpravy (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZoOU“) - další citlivé údaje o příbuzných (např. děti, manželka, tchán, tchýně, sourozenci atd.).

     V tehdejší době neměl občan na vybranou a tyto údaje sám poskytl, popřípadě byly zjišťovány „zpravodajskou“ cestou, ovšem vzhledem k demokratizaci našeho systému se jeví dnes tento způsob jako naprosto nepřípustný. Přesto se nezřídka setkáváme v praxi s tím, že zaměstnavatel dále používá „staré“ typy formulářů a řadu předepsaných údajů nadále po uchazeči, resp. zaměstnanci požaduje. Zejména národnost, údaje o příbuzných (zaměstnání manželky, dospělých dětí, adresy jejich trvalého pobytu), často dokonce údaje o zdravotním stavu atd. Při jednáních s personalisty pak na otázku, zda tyto údaje potřebují pro svoji práci, odpovídají, že vlastně ne, ale že je lepší o zaměstnanci vědět co nejvíce. Takový stav je však v příkrém rozporu nejen se ZoOU, ale i s dalšími právními předpisy, jako je např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pokusím se v následujících větách vysvětlit, jaký postup by měli zaměstnavatelé při přijímání zaměstnanců uplatňovat.

     Přijímací řízení by mělo probíhat ve dvou fázích. V té první se jedná o posouzení vhodnosti uchazeče pro danou pozici. K tomuto stádiu říká zákoník práce v § 30, že zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. V praxi to znamená, že zaměstnavatel může požadovat jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresu, vzdělání, dosavadní praxi, v opodstatněných případech doklad o bezúhonnosti (např. v případě manipulace s finančními prostředky, práci s dětmi apod.), informaci o zdravotním stavu nebo těhotenství (např. v případě fyzicky náročné práce, práce v rizikovém prostředí atd.). Tyto informace může zaměstnavatel vyžadovat také v případě, že to stanoví zvláštní právní předpis nebo zákoník práce.

     Jako nepovinné může zaměstnavatel nabídnout uchazeči možnost doplnit další údaje, které by ho mohly „doporučit“ na danou pozici (např. znalost jazyků, řidičský průkaz, různé kurzy, další schopnosti apod.) a také např. e-mail, číslo telefonu, přechodné bydliště atd. Všechny tyto kolonky však již musí být označeny jako nepovinné a uchazeč nesmí být nucen tyto údaje sdělovat.

     V případě, že uchazeč není přijat, existují v zásadě dvě možnosti, jak naložit s osobními údaji, které poskytl. Buď je zaměstnavatel skartuje či vrátí přímo uchazeči, nebo se s ním dohodne, že si údaje ponechá pro případnou pozdější nabídku zaměstnání či jiné spolupráce.

     V případě, že uchazeč je přijat, sepíše s ním zaměstnavatel pracovní smlouvu a na základě pracovněprávního vztahu je oprávněn (v některých případech dokonce povinen) vyžadovat další osobní údaje. Pracovní smlouva podle zákoníku práce obsahuje identifikační údaje zaměstnance (podle správního řádu jméno, příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu). Dále vyplňuje osobní dotazník, v němž uvede:

 1. pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na SSZ § 37 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:
  • datum a místo narození

  • všechna dřívější příjmení

  • rodné číslo

  • místo trvalého pobytu

  • (byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho