Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní funkce personálního řízení

18.11.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.1 Základní funkce personálního řízení

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Funkce, které personální management ve firmě vykonává, lze vzhledem k jejich cílům, odborným předpokladům a vzájemným synergiím při jejich provádění rozdělit do sedmi základních, vzájemně však provázaných oblastí. Patří k nim:

  1. personální administrativa,

  2. personální plánování a controlling,

  3. personální marketing,

  4. řízení a hodnocení výkonu,

  5. personální rozvoj a řízení znalostí,

  6. rozvoj organizace a

  7. zaměstnanecké vztahy.

Tyto personální funkce nemusejí vždy tvořit samostatné organizační jednotky, ve větších firmách se však mohou stát základem pro tvorbu vnitřní organizační struktury personálního útvaru.

Personální administrativa

Personální administrativa, zahrnující především správu pracovních smluv, mzdovou agendu, péči o zaměstnance a správu zaměstnaneckých výhod a personální informační systém, patří k tradičním personálním funkcím převážně rutinní povahy; v současnosti bývá proto výrazně automatizována a často i částečně vyčleněna mimo firmu. K oblasti personální administrativy mohou být zahrnuty i činnosti tvořící personální reporting, tj. výpočet a sledování vývoje klíčových personálních ukazatelů pro potřeby personálního i celkového řízení firmy, a činnosti spojené s optimalizací administrativních personálních procesů.

Personální plánování a controlling

Personální plánování tvoří součást celkového plánovacího procesu firmy. Zahrnuje kvantitativní a kvalitativní plánování pracovní síly, plánování potřeb nových pracovníků a způsobů jejich získání, mzdových a pracovních nákladů, počtu a kvality řídicích pracovníků, personálních rezerv apod. Jeho součástí je vyhodnocování skutečného vývoje personálních stavů a nákladů v jednotlivých oblastech personálního plánu a analýza jeho odchylek od předpokládaných hodnot, tj. personální controlling. Podobně jako personální plán vstupuje i personální controlling do struktury celkového controllingového systému firmy.

Předpokládané požadavky na lidské zdroje vycházejí bezprostředně ze strategického plánu (podnikatelského záměru) firmy – cílů podniku a jeho jednotlivých podnikatelských oblastí. Měnící se podnikové prostředí zpravidla vyžaduje přezkoumat plán personálního stavu společnosti alespoň dvakrát ročně a potvrdit či změnit jeho cílové hodnoty.

Personální marketing

Personální marketing zahrnuje postupy, jejichž konečným cílem je zajištění požadované pracovní síly firmy. Patří k nim tvorba personálních požadavků na pracovní místa a jejich průběžná adaptace, získávání pracovníků včetně přípravy jeho metod, příprava a provádění výběrových řízení a prezentace firmy na pracovním trhu. Činnosti personálního marketingu probíhají v těsné součinnosti s liniovými manažery firmy; úkolem personalistů je poskytovat liniovým manažerům v těchto činnostech poradenskou podporu, dbát na to, aby byly prováděny v souladu s personálním plánem, s odpovídající odborností a jednotnou metodologií a zabezpečovat jejich organizační průběh.

Řízení a hodnocení výkonu

Řízení a hodnocení výkonu zahrnuje spolupráci personálního řízení při stanovování a schvalování výkonnostních cílů pracovníků, při jejich hodnocení, motivaci a odměňování. Cílem personálního managementu v oblasti řízení a hodnocení výkonu pracovníků je vytvoření standardizovaného systému pravidelného