Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Zdravotní způsobilost zaměstnance ke konání dosavadní práce

13.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Soud: Nejvyšší soud ČR Spisová značka: 21 Cdo 266/2009  Datum rozhodnutí: 18. 5. 2010 

Právní problematika: pozbytí zdravotní způsobilosti konat dosavadní práci; posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče; skončení (změna) pracovního poměru z důvodu zdravotní způsobilosti; okamžité zrušení pracovního poměru.

Ustanovení právních předpisů: § 224 odst. 1 písm. d), § 41 odst. 1 písm. b), § 52 písm. d), § 103 odst. 1 písm. a) a d), § 55 odst. 1 písm. b) zákonač. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále také jen „ZP“), § 18a a § 9 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (dále jen „ZZL“).

Právní věta:

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit závodní preventivní péči a nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti. Pokud existuje podezření, zda má zaměstnanec potřebnou způsobilost k dalšímu výkonu práce (např. na základě rozhodnutí o uznání invalidity zaměstnance), nemůže být zaměstnavatelem bez dalšího pominuto. Zaměstnavatel musí zaměstnanci sdělit, které zařízení poskytuje závodní preventivní péči, a vyzvat ho, aby se neprodleně podrobil vyšetření v příslušném zařízení, neboť nezpůsobilost zaměstnance k práci může být potvrzena pouze lékařským posudkem vydaným zařízením závodní preventivní péče (popřípadě rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává).

Pokud by se zaměstnanec odmítl podrobit v příslušném zařízení závodní preventivní péče vyšetřením potřebným k podání lékařského posudku nebo kdyby jinak zmařil potřebné zjištění svého zdravotního stavu tímto způsobem, porušil by zaviněně povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, což by mohlo být důvodem k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením.

Komentář:

Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako strojní zámečník. Dne 28. 3. 2006 utrpěl pracovní úraz, pro který byl v dočasné pracovní neschopnosti až do dne 28. 3. 2007 a dne 11. 1. 2007 byl uznán plně invalidním, o čemž zaměstnavatele vyrozuměl dne 4. 4. 2007. Zaměstnanec sdělil zaměstnavateli, že je pro následky pracovního úrazu uznán plně invalidním a že po skončení dočasné pracovní neschopnosti nemůže znovu nastoupit do práce, neboť by nebyl schopen vykonávat dosavadní práci strojního zámečníka, a navrhl zaměstnavateli rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. d) ZP a požádal zároveň o poskytnutí odstupného ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku.

Zaměstnavatel však na dohodu nepřistoupil a dopisem ze dne 16. 4. 2007 se zaměstnancem okamžitě zrušil pracovní poměr, protože zaměstnanec měl dle jeho názoru po skončení dočasné pracovní neschopnosti (29. 3. 2007) okamžitě nastoupit do zaměstnání anebo před skončením pracovní neschopnosti řádně doložit důvod další nepřítomnosti na pracovišti, což neučinil. Dle názoru zaměstnavatele nemohl ani přistoupit k rozvázání pracovního poměru zaměstnance z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce, neboť nebyl vydán zařízením závodní preventivní péče lékařský posudek o tom, že by zaměstnanec nemohl pro pracovní úraz konat dosavadní práci. S takovým skončením pracovního poměru zaměstnanec nesouhlasil a podal žalobu na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru.

V následujícím soudním řízení dal obvodní soud za pravdu zaměstnavateli, když dovodil, že zaměstnanec nenastoupil do práce, aniž by tomu bránila kvalifikovaná osobní překážka v práci podle § 191 ZP, respektive že zaměstnanec nepředložil zaměstnavateli ani lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče, dle kterého by nesměl konat dosavadní práci. Nepřítomnost zaměstnance tak bylo třeba hodnotit jako neomluvenou. Městský soud na základě odvolání zaměstnance naopak dovodil, že rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením bylo neplatné. Přitom konstatoval, že zaměstnavateli nic nebránilo, aby zajistil zaměstnanci vyšetření v rámci závodní preventivní péče, popř. aby zaměstnance alespoň vyzval k předložení lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče, zda pozbyl způsobilost dále konat dosavadní práci; zaměstnavatel místo toho trval na nástupu zaměstnance k výkonu práce strojního zámečníka.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal zaměstnavatel dovolání. Nevyšší soud ČR (dále jen