Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Možnost odstoupení od konkurenční doložky

30.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Soud: Nejvyšší soud ČR

Spisová značka: 21 Cdo 4986/2010

Datum rozhodnutí: 20. 9. 2011


Právní problematika: odstoupení od konkurenční doložky


Ustanovení právních předpisů:§ 310 odst. 4 a § 363 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění do 30. 6. 2008; § 29a odst. 1 a 3 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce, ve znění do 30. 6. 2006; § 48 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

Právní věta:

Odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanoveného v zákoně nebo v dohodě účastníků a ze strany zaměstnavatele je odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků.

Ze samotné okolnosti, že se v ustanovení § 29a odst. 3 zákoníku práceč. 65/1965 Sb. (které odpovídá dnešnímu ustanovení § 310 odst. 2 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.) hovoří o získání informací, poznatků a znalostí pracovních a technologických postupů v minulém čase, nelze úspěšně dovozovat, že by bylo přípustné uzavřít konkurenční doložku teprve poté, co by zaměstnanec získal takové informace, poznatky nebo znalosti.

Skutkové okolnosti případu

Zaměstnavatel se zaměstnankyní při jejím nástupu do zaměstnání v pracovní smlouvě ze dne 1. května 2006 sjednal konkurenční doložku. V této doložce se zaměstnankyně zavázala, že se po dobu 12 měsíců po skončení pracovního poměru zdrží výkonu výdělečné činnosti, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Na druhé straně se zavázal zaměstnavatel, že zaměstnankyni poskytne přiměřené peněžité vyrovnání ve výši 1,5násobku průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Splatnost peněžitého vyrovnání byla dohodnuta pozadu za měsíční období. Možnost odstoupení nebyla v doložce zmíněna.

Zaměstnankyně dala dne 28. března 2008 výpověď z pracovního poměru, který skončil uplynutím výpovědní doby dne 31. května 2008. V průběhu výpovědní doby zaměstnavatel sdělil zaměstnankyni, že od sjednané konkurenční doložky odstupuje. Zaměstnankyně následně začala vykonávat výdělečnou činnost, která nebyla v rozporu se závazkem z konkurenční doložky. V té době již bývalý zaměstnavatel ji však ani přes její výzvy nezaplatil sjednané peněžité vyrovnání za měsíc červen 2008. Zaměstnankyně se tak se svým nárokem obrátila na příslušný soud.

Právní názor Nejvyššího soudu České republiky

Při řešení otázky ohledně možnosti zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky se musel Nejvyšší soud ČR vypořádat s výkladem ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (který upravuje odstoupení, byť samotná doložka byla uzavřena podle předchozího zákoníku práce). Podle uvedeného ustanovení může zaměstnavatel od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnankyně. Z ustanovení § 363 odst. 2 zákoníku práce navíc plyne, že se od tohoto ustanovení nemohou smluvní strany ani dohodou odchýlit. Odstoupení zaměstnavatele je účinné pouze tehdy, jestliže k němu došlo ještě v době trvání pracovního poměru zaměstnankyně u zaměstnavatele. Soud v uvedeném ustanovení nenachází zákonné oprávnění zaměstnavatele od doložky odstoupit, jeho smyslem (účelem) je pouze vymezit období, v němž je odstoupení přípustné, a vyloučit možnost odstoupení od konkurenční doložky ze strany zaměstnavatele v době, kdy již pracovní poměr zaměstnankyně skončil (a kdy měla pobírat od bývalého zaměstnavatele sjednané peněžité vyrovnání).

Při hledání předpokladů pro samotné odstoupení od konkurenční doložky je třeba subsidiárně použít § 48 odst. 1 občanského zákoníku. V souladu s tímto ustanovením Nejvyšší soud ČR uvádí, že zaměstnavatel i zaměstnankyně mohou od doložky odstoupit, pokud je to stanoveno v zákoně, anebo smluvními stranami dohodnuto. Pro zaměstnankyni