Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Hromadné propouštění

25.9.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 3013/2007 Datum rozhodnutí: 15. 7. 2008 
Právní problematika: hromadné propouštění, písemná zpráva zaměstnavatele adresovaná úřadu práce a skončení pracovního poměru 
Ustanovení právních předpisů: § 62 odst. 5 a 7 a § 63 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů 

Právní věta:

Pro běh výpovědní doby v rámci hromadného propouštění dle ustanovení § 63 zákoníku práce nemá žádný význam, jestliže zaměstnanec nesouhlasí s obsahem nebo má jiné výhrady k písemné zprávě zaměstnavatele adresované úřadu práce. Splní-li zaměstnavatel svoji povinnost a písemnou zprávu týkající se hromadného propouštění prokazatelně doručí příslušnému úřadu práce, jsou tím zákonem požadované podmínky naplněny. Na tom nic nemění ani skutečnost, že zaměstnavatel nesdělil zaměstnanci den doručení písemné zprávy úřadu práce ještě během trvání pracovního poměru.

Komentář:

V souvislosti s tzv. hromadným propouštěním ukládá zákoník práce zaměstnavatelům několik důležitých povinností, a to jednak ve vztahu k zástupcům zaměstnanců nebo k zaměstnancům samotným, jednak k příslušnému úřadu práce. Jednou z těchto povinností je dle ustanovení § 62 odst. 5 zákoníku práce povinnost prokazatelně doručit příslušnému úřadu práce písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s příslušnou odborovou organizací nebo s radou zaměstnanců a uvést v této zprávě požadované údaje. Zaměstnavatel, na kterého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povinen doručit úřadu práce písemnou zprávu pouze na jeho žádost.

Doručení písemné zprávy příslušnému úřadu práce má zásadní vliv na běh výpovědní doby. Jak vyplývá z ustanovení § 51 odst. 2 zákoníku práce ve spojení s ustanovením § 63 téhož právního předpisu, pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby