Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vrácení přeplatku ve zdravotním pojištění zaměstnavateli

1.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Jednou ze základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je platit pojistné včas (tj. za příslušný kalendářní měsíc nejpozději 20. dne následujícího kalendářního měsíce připsáním na účet zdravotní pojišťovny) a ve správné výši, tedy sazbou 13,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Pokud zaměstnavatel tyto zákonné podmínky nedodržuje, vzniká mu u zdravotní pojišťovny dluh na pojistném včetně penále. Opačnou situaci představuje varianta, kdy zaměstnavatel z nejrůznějších důvodů zaplatí zdravotní pojišťovně na pojistném více, než jak je stanoveno zákonem.

VZNIK PŘEPLATKU

     Zaměstnavatelé platí pojistné za své zaměstnance, a pokud je pojistné řádně odváděno, nevzniká nedoplatek a ani přeplatek. K přeplatku může u zaměstnavatele dojít například odvodem vyšší částky pojistného v důsledku početní či jiné chyby, než jak je určeno zákonem, nebo také placením pojistného na účet jiné zdravotní pojišťovně než té, u které je zaměstnanec pojištěn.

     Nejčastější příčinou tohoto stavu je nenahlášení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem. Placením na účet zdravotní pojišťovny, u které není zaměstnanec pojištěn, vzniká zaměstnavateli přeplatek. Naopak neodvedení pojistného ve prospěch zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec skutečně pojištěn, způsobuje nedoplatek pojistného včetně penále. Zaměstnanec (a to i bývalý) si musí být vědom nebezpečí, že penále, vyměřené zaměstnavateli zdravotní pojišťovnou právě z důvodu neohlášení nebo pozdního ohlášení změny zdravotní pojišťovny, mu může být zaměstnavatelem předepsáno k úhradě.

POSTUP ZAMĚSTNAVATELE

     Jak má zaměstnavatel postupovat v případě, kdy zjistí, že má u zdravotní pojišťovny přeplatek na pojistném? Je-li jinak zcela jednoznačně přesvědčen o správnosti výpočtu a odvodu pojistného, může při příští platbě snížit odváděné pojistné o reálně existující přeplatek. V případě, že je přeplatek několikanásobně vyšší než měsíčně odváděné běžné pojistné, nemusí třeba i více měsíců toto pojistné platit. Pro účely kontroly ze strany zdravotní pojišťovny je však žádoucí vést průkaznou evidenci o učiněných opatřeních včetně podání vysvětlivek kontrolnímu orgánu. V informačním systému zdravotní pojišťovny nelze tuto formu vyrovnání přeplatku (bez komunikace s plátcem) jednoznačně a snadno identifikovat.

Příklad č. 1

Zaměstnanec opožděně oznámil svému zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny, kdy s účinností od 1. 1. 2010 změnil zdravotní pojišťovnu. Za období leden 2010 - květen 2010 vznikl zaměstnavateli z tohoto důvodu u bývalé zdravotní pojišťovny přeplatek pojistného ve výši 18 420 Kč. Odvod pojistného za měsíc červen činil 6 358 Kč a za měsíc červenec pak 8 112 Kč. Vzhledem k výši přeplatku (18 420 Kč) nemusel zaměstnavatel za měsíce červen a červenec 2010 poukázat této zaměstnancově bývalé zdravotní pojišťovně žádnou platbu a o