Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

ÚSPORNÁ OPATŘENÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI OD 1. 1. 2010

21.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Vzhledem k hrozícímu velkému deficitu státního rozpočtu na rok 2010 byla do vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, zahrnuta též opatření v sociální oblasti. Ke dni redakční uzávěrky byl tento návrh schválen Senátem a podepsán prezidentem, ale dosud nebyl publikován ve Sbírce zákonů. Zákon nabude účinnosti dnem 1. ledna 2010 s tím, že ustanovení o vypuštění § 50a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 326/2009 Sb., nabývá účinnosti již dnem vyhlášení tohoto zákona.

     Opatření v sociální oblasti se týkají především pojistného na sociální pojištění, nemocenského pojištění, zaměstnanosti a státní sociální podpory.

Opatření v oblasti pojistného na sociální pojištění

     V zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dochází ke třem změnám:

  1. Pro rok 2010 se zachovávají sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u zaměstnavatelů ve stejné výši, v jaké byly v roce 2009. To znamená, že tato sazba v roce 2010 činí 25 % z vyměřovacího základu (z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti). V návaznosti na to se ponechává pro rok 2010 oprávnění zaměstnavatelů odečítat od pojistného polovinu náhrady mzdy (platu, odměny) v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) za všechny zaměstnance (tj. nikoliv jen za zaměstnance se zdravotním postižením). Refundace této náhrady mzdy ve výši poloviny tak bude platit ve vztahu ke všem zaměstnancům i v roce 2010.

    Snížení sazby pojistného na 24,1 % z vyměřovacího základu s refundací poloviny náhrady mzdy zúčtované za období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti jen za zaměstnance se zdravotním postižením se posouvá až na rok 2011 (včetně možnosti volby vyšší sazby 26 % se zachováním refundace poloviny náhrady mzdy).

  2. Maximální vyměřovací základ se v roce 2010 stanoví ve výši 72násobku průměrné mzdy (v roce 2009 se jednalo o 48násobek průměrné mzdy; maximální vyměřovací základ ve výši 48násobku průměrné mzdy bude platit opět od roku 2011). Tato úprava konkrétně znamená, že maximální vyměřovací základ v roce 2010 bude činit pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné částku 1 707 048 Kč (v roce 2009 se jedná o částku 1 130 640 Kč).

  3. Zrušují se slevy na pojistném (zrušuje se tedy ustanovení § 21a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které bylo do tohoto zákona vloženo s účinností od 1. srpna 2009 zákonem č. 221/2009 Sb.).

Sleva na pojistném náleží naposledy za měsíc prosinec 2009, tj. tuto slevu lze uplatnit naposledy 20. ledna 2010 při podání přehledu za měsíc prosinec 2009.

Opatření v oblasti nemocenského pojištění

     V zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištěním, dochází ke změnám u výše nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství a v délce podpůrčí doby u ošetřovného.

  1. Výše nemocenského za kalendářní den činí v roce 2010 (tj. v období od 1. ledna do 31. prosince 2010) 60 % denního vyměřovacího základu. Toto opatření znamená, že se pro rok 2010 ruší odstupňované sazby výše nemocenského stanovené v závislosti na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti (tj. 60 %, 66 % a 72 % denního vyměřovacího základu), popřípadě sazba ve výši 100 % denního vyměřovacího základu stanovená pro členy jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce. Nová sazba ve výši 60 % denního vyměřovacího základu platí i pro případy, kdy dočasná pracovní neschopnost (karanténa) vznikla v roce 2009, přechází do roku 2010 a nemocenské bylo stanoveno v sazbě 66 %, 72 % nebo 100 % denního vyměřovacího základu. v tomto případě dojde tedy od 1. ledna 2010 ke snížení nemocenského na novou sazbu 60 %. V případě, že dočasná pracovní neschopnost (karanténa) bude přecházet z roku 2010 do roku 2011, stanoví se od 1. ledna 2011 sazba ve výši podle právní úpravy účinné od 1. ledna 2011, tj. již podle odstupňovaných sazeb (například vznikla-li dočasná pracovní neschopnost od 1. listopadu 2010 a bude trvat i v roce 2011, stanoví se od 1. ledna 2011 nemocenské za kalendářní den ve výši 72 % denního vyměřovacího základu, a to bez žádosti).

  2. U peněžité pomoci v mateřství došlo ke dvěma úpravám. Předně se stanoví, že v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 se při úpravě denního vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství počítá do částky první redukční hranice 90 % (dosud 100 %). v roce 2010 bude tedy pro stanovení denního vyměřovacího základu platit stejný postup jako v případě stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet nemocenského a ošetřovného. Dále se stanoví, že výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 bude činit