Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úmrtí zaměstnance z pohledu zdravotního pojištění

22.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     I v případě úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel přihlédnout k tomu, aby byl zajištěn odvod pojistného podle zákona včetně řádného splnění oznamovací povinnosti. V následujícím textu nabídnu analýzu nejpravděpodobnějších situací v rozhodném období - kalendářním měsíci, ve kterém k úmrtí došlo, a to při různých formách sjednaného pracovněprávního vztahu. V jednotlivých případech budeme posuzovat variantu, kdy při úmrtí zaměstnance bude posledním dnem zaměstnání 22. říjen 2013, přičemž na zaměstnance (a jeho zaměstnavatele) se vztahuje povinnost odvodu pojistného ze zákonného minima 8 500 Kč.

PRACOVNÍ SMLOUVA

     Obecně platí, že na rozdíl od dohod o pracovní činnosti (viz dále) nehraje u pracovních smluv roli částka příjmu ve výši 2 500 Kč, ale pojistné se odvádí z jakékoli výše příjmu, tedy včetně potřeby případného dopočtu do minimálního vyměřovacího základu, tj. do minimální mzdy 8 500 Kč. V případě úmrtí zaměstnance však nebude zaměstnavatel v drtivé většině případů řešit dopočet do minima 8 500 Kč, ale bude muset zabezpečit, aby bylo zdravotní pojišťovně odvedeno pojistné alespoň z poměrné části minimálního vyměřovacího základu podle počtu kalendářních dnů trvání zaměstnání v tomto posledním měsíci.

Příklad č. 1

Zaměstnanci byl při zkráceném pracovním úvazku zúčtován za 22 kalendářních dnů trvání zaměstnání v měsíci říjnu hrubý příjem ve výši 4 800 Kč.

V tomto případě musí být pojistné na zdravotní pojištění odvedeno nikoliv z celkové výše minimální mzdy, nýbrž z poměrné části minimálního vyměřovacího základu v návaznosti na počet kalendářních dnů trvání zaměstnání v měsíci říjnu, to znamená nejméně z vyměřovacího základu vypočteného podle vzorce: PČ min VZ = (22 : 31) × 8 500 = 6 032,25 Kč, kde:

- PČ min VZ = poměrná část minimálního vyměřovacího základu

- 22 = počet kalendářních dnů trvání zaměstnání v měsíci říjnu

- 31 = počet kalendářních dnů v daném měsíci

- 8 500 = výše minimální mzdy od 1. 8. 2013

Při sazbě 13,5 % z částky 6 032,25 Kč musí zaměstnavatel zaplatit pojistné zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn, v částce 815 Kč (6 032,25 × 0,135). S ohledem na výši dosaženého příjmu 4 800 Kč činí odvod pojistného z této hrubé mzdy částku 648 Kč. Jedna třetina (216 Kč) bude sražena zaměstnanci z příjmu, zbývající dvě třetiny (432 Kč) pak zaplatí zaměstnavatel ze svých prostředků. Za této situace však ještě není zabezpečen odvod pojistného z poměrné části minimálního vyměřovacího základu podle uvedeného vzorce. Proto musí zaměstnavatel provést doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílové částky 1 232,25 Kč, tj. 167 Kč. Tento doplatek, tedy 167 Kč, platí podle zákona zaměstnanec, na zaměstnavatele by povinnost jeho úhrady přešla pouze za situace, kdy by byl vyměřovací základ nižší z důvodů překážek v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 207 až 209 zákoníku práce.

Z celkové částky pojistného 815 Kč zaplatí zaměstnanec 383 Kč (216 + 167) a zaměstnavatel 432 Kč.

Pokud by příjem za 22 kalendářních dnů trvání zaměstnání v měsíci říjnu činil alespoň 6 032,25 Kč, odvedlo by se pojistné ze skutečné výše příjmu bez dopočtu do minimálního vyměřovacího základu.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

     Bude-li dohoda o pracovní činnosti jediným zdrojem příjmů zemřelého, budou řešeny nejspíše tyto alternativy:

  1. hrubý příjem bude činit alespoň 8 500 Kč. Pojistné bude odvedeno ze skutečné výše příjmu bez ohledu na další okolnosti.

  2. Hrubý příjem nedosáhne 8 500 Kč Bude uplatněn analogický postup jako ve výše uvedeném příkladě, tedy odvodem pojistného buď ze skutečné výše příjmu, nebo