Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukončení zaměstnání a zdravotní pojištění

18.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Ukončení činnosti zaměstnavatele je v současné době naprosto běžným jevem, kdy se toto řešení - ať už iniciované samotným zaměstnavatelem, nebo příslušným kompetentním orgánem - ve svých důsledcích bezprostředně přímo dotýká jak nejrůznějších institucí včetně zdravotních pojišťoven, tak především samotných zaměstnanců.

ŘEŠENÍ POJISTNÉHO VZTAHU

     Pojištěnci, kteří v důsledku ukončení zaměstnání přestali být (v tomto případě konkrétně z hlediska zdravotního pojištění) zaměstnanci, mají podle právních předpisů platných ve zdravotním pojištění bezproblémově řešen svůj pojistný vztah ještě v tom měsíci, ve kterém došlo k rozvázání pracovního poměru (zániku účasti na zdravotním pojištění). Jestliže byl pracovněprávní vztah ukončen například k datu 9. 3., má pojištěnec za této situace ve zdravotním pojištění „vyřešen“ měsíc březen, za období 10. 3. - 31. 3. není povinen platit žádné pojistné ani oznamovat vzniklou skutečnost zdravotní pojišťovně. Nicméně od 1. 4. se již musí začít zajímat o to, aby byl v rámci měsíce dubna (a samozřejmě i měsíců následujících) registrován u zdravotní pojišťovny alespoň jeden kalendářní den v některé z těchto tří kategorií:

  • zaměstnanec v zaměstnání zakládajícím účast na zdravotním pojištění ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

  • osoba samostatně výdělečně činná,

  • osoba, za kterou platí pojistné stát.

     Pokud pojištěnec v průběhu měsíce dubna nenastoupí do zaměstnání nebo nezačne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, může být veden u zdravotní pojišťovny jako „státní“ pojištěnec (například uchazeč o zaměstnání). Jestliže by však nebyl v rámci celého měsíce dubna ani jeden den evidován u zdravotní pojišťovny v některé ze tří výše uvedených kategorií, musel by se (v zákonné osmidenní lhůtě) přihlásit k placení pojistného jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů a platit pojistné v aktuální výši 1 080 Kč měsíčně.

     Dalšími možnostmi řešení pojistného vztahu je vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění buď:

  1. výkonem výdělečné činnosti v některém ze států Evropské unie ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a prováděcího Nařízení č. 987/2009, nebo

  2. výkonem výdělečné činnosti v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku (tj. ve státech Evropského hospodářského prostoru) nebo ve Švýcarsku podle Nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72, nebo

  3. z titulu dlouhodobého pobytu v zahraničí, kdy se musí jednat o nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců.

     Po návratu však musí pojištěnec průkazně dokladovat zdravotní pojišťovně dobu pojištění, zaměstnání nebo bydlení v cizině tak, aby po něm nemohlo být požadováno doplacení pojistného (a penále) za dobu pojištěním v zahraničí nepokrytou.

ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ V DOBĚ TRVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

     Pokud zaměstnanec pobírá dávky nemocenského pojištění a ukončí zaměstnání v době nemoci, případně v době nemoci bude mít nadále uzavřen pouze takový pracovněprávní vztah, ze kterého účast na zdravotním pojištění neplyne (například dohoda o provedení práce), použije zaměstnavatel na jednom řádku kód „O“, kterým oznámí ukončení zaměstnání, a na dalším řádku uvede (může uvést) kód „N“. U Kódu „N“ je však důležité, aby bylo uvedeno datum v návaznosti na počátek pobírání nemocenských dávek, což může být pro účel použití tohoto kódu již ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo později.

ONEMOCNĚNÍ ZAMĚSTNANCE V OCHRANNÉ LHŮTĚ

     Může rovněž nastat situace, kdy jsou zaměstnanci vypláceny nemocenské dávky na základě onemocnění v ochranné lhůtě. Pro tento případ se používají taktéž kódy „N“ (počátek vyplácení dávek nemocenského pojištění) a „K“ (ukončení vyplácení těchto dávek), který se používá i při ukončení pobírání nemocenských dávek podle