Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účtování o pořízení dlouhodobého majetku

8.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.7
Účtování o pořízení dlouhodobého majetku

JUDr. Ing. David Zimandl

Obec účtuje o pořízení majetku na základě jeho bezúplatného či úplatného nabytí, a to podle různých právních titulů.

Za bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku se pro potřeby účtování považuje zejména nabytí:

 • darováním na základě darovací smlouvy,

 • bezúplatným převodem od jiné vybrané účetní jednotky,

 • přechodem ze zákona, zejména na základě zákona o majetku obcí, na základě občanského zákoníku z titulu opuštěného majetku apod.,

 • jiné způsoby nabytí, např. zjištěním při inventarizaci majetku.

Obec může pořídit dlouhodobý majetek i ve vlastní režii, tj. vytvořením vlastní činností.

Pokud jde o úplatné nabytí majetku, nabývacím titulem je zpravidla kupní smlouva.

Právní úprava účtování o DHM a DNM

Vlastní účtování je kromě vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upraveno Českými účetními standardy, zejména ČÚS 709 – Vlastní zdroje a ČÚS 710 – Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek.

Související náklady jako součást ocenění majetku

Při účtování o pořízení majetku je třeba zavést majetek do evidence ve správné ceně, která odpovídá způsobu pořízení. Do pořizovací ceny se započítávají všechny související náklady, které jsou podrobně specifikovány v § 55 výše citované vyhlášky a které vznikly do okamžiku, kdy je majetek uveden do užívání. Pokud se související náklady týkají více pořizovaných majetků, obec rozhodne, jakým způsobem tyto související náklady rozdělí do pořizovacích cen jednotlivých majetků. Zpravidla se využívá postup, kdy se výše souvisejících nákladů rozdělí poměrem vypočítaným z ceny jednotlivého majetku k součtu cen všech majetkových položek, ke kterým se tyto související náklady vztahují. Rozpočítání ceny však musí obec doložit průkazným záznamem.

Naopak položkou snižující ocenění majetku jsou výkony nebo použitelné výrobky, které vznikly např. při zkušebním provozu, resp. před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání.

Související náklady

Přehled souvisejících nákladů, které se započítávají do pořizovací ceny:

 • náklady na přípravu pořizovaného majetku – jde zejména o odměny za poradenské služby nebo odměny za zprostředkování, správní poplatky v souvislosti s povolením stavby apod., platby za poskytnuté záruky, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,

 • odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,

 • průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a nákladů na zpracování rozpočtu,

 • zařízení staveniště, odlesnění a příslušné terénní úpravy,

 • clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz,

 • vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby; zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,

 • náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, včetně plateb za smýcený porost v souvislosti s výstavbou,

 • úhrada podílu na oprávněných nákladech nebo účelně vynaložených nákladech provozovatelů přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, dodávky plnu nebo dodávky tepelné energie,

 • úhrada nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci,

 • zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Pokud však vzniknou při zkouškách tohoto majetku použitelné výrobky nebo výkony, snižuje ocenění těchto výrobků nebo výkonů náklady související s pořízením tohoto majetku; další náklady na tyto výrobky a výkony nejsou součástí nákladů souvisejících s pořízením tohoto majetku,