Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Testování zaměstnanců v otázkách a odpovědích

3.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.02
Testování zaměstnanců v otázkách a odpovědích

Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

Jednou z povinností zaměstnavatelů souvisejících s pandemií je testování zaměstnanců. Ne vždy je vše jasné, proto jsme do tohoto příspěvku zařadili několik dotazů z praxe.

Dotaz č. 1

Jak nakládat s osobními údaji, které kvůli testování je třeba uchovávat?

Během povinného testování na COVID-19 zaměstnavatel zpracovává osobní údaje a zvláštní kategorii osobních údajů (dříve označované jako citlivé; společně dále jen jako „osobní údaje”). Z tohoto důvodu je potřeba ještě větší míra opatrnosti při jejich zpracování než obvykle.

Zaměstnavatel je povinen o zpracování osobních údajů zaměstnance předem písemně informovat. Poučení musí obsahovat zejména:

  • rozsah zpracování osobních údajů, jimiž budou pouze jméno, příjmení, datum narození (nebo identifikátor přidělený zaměstnavatelem), údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu. V případě zaměstnavatelů, kteří budou žádat o příspěvek zdravotní pojišťovnu, se dále uvede číslo pojištěnce a údaj o zdravotní pojišťovně.

  • účel zpracování osobních údajů, jímž je plnění zákonné povinnosti, prevence před šířením nemoci COVID-19;

  • právní základ zpracování osobních údajů, jímž je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR a příslušná mimořádná opatření ukládající povinnost zaměstnavatelů zajistit testování;

  • informaci o tom, komu budou osobní údaje předávány: zpravidla pouze orgánům ochrany veřejného zdraví (za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření) a zdravotním pojišťovnám (u těch zaměstnavatelů, kteří budou žádat o příspěvek);

  • informaci o předávání osobních údajů do zahraničí a automatizovaném rozhodování (včetně profilování);

  • informaci o právech subjektu údajů: právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování a právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud se týká doby uchovávání, zaměstnavatel je oprávněn uchovávat osobní údaje pouze po dobu povinného testování a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou (v praxi se bude zpravidla jednat o max. 3 roky od ukončení testování).

Jelikož se výkladová praxe ÚOOÚ neustále vyvíjí, lze jen doporučit věnovat jí průběžně pozornost.

Dotaz č. 2

Jsou z testování výjimky? Jak je případně doložit?

Ano, výjimky jsou. Aktuálně (k datu redakční uzávěrky) se dle příslušných mimořádných opatření výslovně vztahují na osoby, které:

  • trvale pracují z domova (tzn., tyto osoby nedochází ani výjimečně na pracoviště zaměstnavatele nebo se nepotkávají s jinými osobami mimo pracoviště zaměstnavatele) – tuto skutečnost lze pro případ kontroly doložit např. dohodou o práci z domova v kombinaci s čestným prohlášením zaměstnance. V případě podezření kontrolních orgánů na obcházení povinnosti testovat však není vyloučeno, že budou vyžadovány další důkazy, aby se vyloučil pobyt na pracovišti bez testu (např. výpis z docházkového systému).

  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní – tuto skutečnost musí doložit zaměstnanec lékařským potvrzením;

  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti