Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Systém zpracování účetnictví

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1
Systém zpracování účetnictví

Jaroslava Svobodová

Důležité!

Stejně významná je formální správnost a formální náležitosti všech zpracovaných dokumentů. K důležitým aspektům náleží označení dokumentu a další informace, které nejlépe splňuje navrhovaný "obal – titulní list (strana)" uvedená pod názvem Vzor formálních náležitostí. Za účelem přehlednosti, srozumitelnosti a průkaznosti doporučujeme zavedení tohoto titulního listu u všech dosavadních a nově zpracovávaných směrnic.

Vzor "OBALU – TITULNÍHO LISTU" uveden pod názvem Vzor formálních náležitostí

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

Organizační uspořádání účetní jednotky:

Územně samosprávný celek

Označení:...................... Číslo:......................................

Zpracoval:...................... Kontroloval:......................................

Platnost:...................... Závaznost:......................................

Datum vydání:...................... Vydává:......................................

Nahrazuje:...................... Doplňuje:......................................

Počet stran:...................... Přílohy:......................................

Metodické vymezení: Systém zpracování účetních dat

Oddíl I

Vstupní informace

Čl. 1

Programové zpracování

1.1 Používaný účetní program:

 • název programu na zpracování účetnictví: UCR GORDIC, spol. s r. o.

navazující agendy a jejich vzájemné propojení: Finanční systémy

 • název a adresa autorské firmy: GORDIC, spol. s r. o., Jihlava

 • způsob zabezpečení aktualizace a servisu: aktualizace průběžná

1.2 Projekčně programová dokumentace

 • uživatelská příručka, popisující práci s programem z hlediska uživatele,

 • algoritmy automaticky prováděných operací a výpočtů,

 • harmonogram zpracování.

Čl. 2

Plnění zásad podle zákona o účetnictví

2.1 Seznam účetních knih - předepsaných zákonem o účetnictví:

 • specializované deníky podle druhu jednotlivých dokladů (deník vystavených faktur, deník došlých faktur, pokladní deník apod.,

 • hlavní kniha splňuje požadavky zákona o účetnictví ve struktuře:

 • zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha,

 • souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, nejvýše za kalendářní měsíc,

 • zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,

 • knihy analytických účtů (zápisy na syntetických i analytických účtech se provádějí zároveň - jedním vstupem), zabezpečení vazby analytických účtů v peněžních jednotkách na zůstatky, popřípadě na obraty příslušných syntetických účtů,

 • knihy podrozvahových účtů,

 • seznamy účetních knih a seznamy číselných znaků, symbolů a zkratek použitých v účetnictví při označování účtů a při účetních zápisech v účetních knihách a ostatních účetních písemnostech s uvedením jejich významu budou uloženy u vedoucího účtárny, který odpovídá i za jejich aktualizaci.

Odpovídá: vedoucí finančního odboru

Termín: průběžně

2.2 Seznam ostatních počítačových sestav

 • UCT – Účetnictví a rozpočet (plán)

 • KDF – Kniha došlých faktur

 • OPEN – Operativní evidence k příjmovým účtům

 • EMA – Evidence majetku

 • KOF – Kniha odeslaných faktur

 • PAM – Práce a mzdy

 • PER – Personalistika

 • SKL – Skladová evidence

 • POK – Pokladna

 • ROB – Registr obyvatel

 • ÚIR – Územně identifikační registr

 • REN – Registr nemovitostí

2.3 Účtový rozvrh

Na základě § 14 ZoÚ a § 76 až 78 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a přílohy č. 7 k této vyhlášce a v souladu