Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Střední škola

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.12.2
Střední škola

 

PŘESTUP STŘEDNÍ ŠKOLA - VZOR

 

Ředitel Střední odborné školy, Hradec, Horní 15 (název a adresa školy podle účinného znění zřizovací listiny)

 

Č. j. .........................................

V......................dne...................

ROZHODNUTÍ

Účastník/ci řízení:

jméno a příjmení, nar. ..., bytem ..., zastoupený/á zákonným zástupcem (pokud je účastník řízení nezletilý) jméno a příjmení, bytem ...,

 

Výrok

 

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 a 4, § 165 odst. 2 písm. g) a § 183 odst .1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), rozhodl v řízení o žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

 

jméno příjmení účastníka řízení, nar. ..., bytem ...,

se povoluje přestup ze Střední odborné školy Blanice a přijímá se ke vzdělávání ve střední škole: Střední odborná škola, Hradec, Horní 15, do 2. ročníku oboru vzdělání 99-77-44/01 Pojišťovací poradce od školního roku ...

 

 

Odůvodnění *

 

Žádostí ze dne ...požádal účastník řízení prostřednictvím zákonného zástupce ředitele školy o umožnění přestupu od školního roku...z důvodu změny bydliště. Ředitel školy shledal žádost důvodnou. Vzhledem k přestupu do stejného oboru vzdělání nestanovil ředitel školy vykonání rozdílových zkoušek a rozhodl tak, jak je výše uvedeno. Vzhledem ke stávajícímu dosažení maximálního povoleného počtu žáků ve třídě dle § 23 školského zákona a prováděcího předpisu využil ředitel školy výjimku