Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

SRÁŽKY ZE MZDY - Pořadí srážek ze mzdy a postup jejich provádění

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer
1. POŘADÍ SRÁŽEK ZE MZDY

     Pořadí srážek ze mzdy je upraveno ust. § 280 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) a § 147 a násl. zákoníku práce.

     Podle § 147 ZP se ze mzdy nejprve srazí záloha na daň z příjmů, pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Srážky bez souhlasu zaměstnance je možné provádět jen v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními OSŘ. Pohledávky, pro které byl soudem nebo správním orgánem nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), nabývají pořadí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení obsahující toto vyrozumění. Toto ustanovení platí i v případě, že rozhodnutí o výkonu rozhodnutí nenabylo právní moci. Znamená to, že zaměstnavatel musí zahájit srážky ze mzdy a závazky zaměstnance nepoukazuje věřiteli, ale ponechává je na účtu organizace do doby nabytí právní moci rozhodnutí. Po nabytí právní moci odesílá sražené částky věřiteli. Pokud bylo zaměstnavateli doručeno v jeden den více takových rozhodnutí, získávají všechna stejné pořadí.

     U peněžitých trestů (pokut) a náhrad uložených vykonatelnými rozhodnutími příslušných orgánů a u přeplatků a neprávem přijatých částek na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a státní sociální podpory a u přeplatků a neprávem přijatých částek dávek sociálního zabezpečení, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se řídí pořadí dnem, kdy zaměstnavateli bylo doručeno vykonatelné rozhodnutí příslušného orgánu.

     U záloh na mzdu, nevyúčtovaných záloh na cestovní náhrady a u náhrady mzdy za dovolenou a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, které je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro jejich přiznání, se řídí pořadí dnem, kdy bylo započato s prováděním srážek. V praxi se může vyskytnout situace, kdy nelze zahájit provádění těchto srážek proto, že vůči zaměstnanci jsou uplatňovány jiné srážky, které mají dřívější pořadí a navíc mají opakující se charakter. Dále mohou být doručeny i další exekuce, které pohledávku zaměstnavatele budou stále odsouvat dozadu, a znemožní tak její úhradu. Aby tato pohledávka získala pořadí (zákonem stanovené pořadí získat nemůže, protože nelze zahájit provádění této srážky), je vhodné uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy, kterým pohledávka zaměstnavatele získá pořadí a může být v budoucnu uspokojena.

     U srážek prováděných na základě uzavřené dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dle ustanovení § 327 ZP získávají srážky pořadí dnem uzavření dohody.

     Srážky prováděné na základě předložené dohody uzavřené mezi dlužníkem a věřitelem dle § 551 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem úhrada výživného, získávají pořadí dnem předložení dohody plátci mzdy.

     Výjimečné postavení mají srážky týkající se úhrady členských příspěvků odborové organizaci. Je-li sjednáno v kolektivní smlouvě nebo je-li uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací o úhradě členských příspěvků, získává taková srážka pořadí dnem, kdy zaměstnanec vysloví souhlas s prováděním takové srážky. Mají-li výše uvedené srážky stejné pořadí, uspokojují se poměrně.

Příklad č. 1

Do datové schránky byly v jeden den doručeny exekuce od dvou exekutorů. Jedna byla doručena v 10 hodin, druhá až odpoledne. Můžeme toto doručení považovat za postupné doručení? Jak provádět srážky v případě, že jedna je přednostní a druhá nepřednostní a byly doručeny současně?

Doručení do datové schránky se neliší od doručení dokumentu prostřednictvím držitele poštovní licence. Pokud byly dokumenty doručeny v jeden den (den začíná v 00 hodin a končí ve 24 hodin), mají stejné pořadí a je nutné provádět srážky poměrně ve vztahu k výši jistin. Předpokládejme, že jedna exekuce ve výši 180 500 Kč je přednostní a druhá ve výši 24 300 Kč je nepřednostní a obě mají stejné pořadí. Zaměstnanec má v měsíci čistou mzdu sníženou o nezabavitelnou částku ve výši 9 600 Kč.

Plně zabavitelná část čisté mzdy: 9 600 - 8 762 = 238 Kč

Výše třetin: 8 762 - 2 = 8 760 Kč,
8 760 : 3 = 2 920 Kč

Z první třetiny se uhradí přednostní i nepřednostní pohledávky podle svého pořadí, a protože mají stejné pořadí, je nutné je uhradit poměrně.

2 920 : (180 500 + 24 300) = 0,0142578

0,0142578 × 180 500 = 2 574 Kč

0,0142578 × 24 300 = 346 Kč

Druhou třetinu a plně zabavitelnou část čisté mzdy je nutné použít jen na přednostní pohledávku: 2 920 + 238 = 3 158 Kč

Pro nepřednostní pohledávku se použije 346 Kč.

Pro přednostní pohledávku se použije: 2 574 + 3 158 = 5 732 Kč

Kontrola:

Disponibilní výše k zabavení: 2 920 (první třetina) + 2 920 (druhá třetina) + 238 (plně zabavitelná část čisté mzdy) = 6 078 Kč

Sraženo na přednostní exekuci: 5 732 Kč, na nepřednostní exekuci: 346 Kč, dohromady 6 078 Kč.

2. POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ SRÁŽKY ZE MZDY

     Čistá mzda se nejprve sníží o nezabavitelnou částku, abychom dostali tzv. zbytek čisté mzdy, který se porovná s částkou, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení. Hranice, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí pro rok 2012 částku 8 762 Kč. Část mzdy nad tuto hranici je tzv. zabavitelnou částí čisté mzdy. Rovná-li se zbytek čisté mzdy této částce nebo je menší, provede se zaokrouhlení směrem dolů na číslo dělitelné třemi beze zbytku. Přesahuje-li zbytek čisté mzdy částku 8 762 Kč, dělí se na třetiny pouze tato částka, která se musí snížit o 2 Kč, aby bylo číslo dělitelné třemi beze zbytku. 8 762 - 2 = 8 760 Kč. Jedna třetina může činit nejvýše 8 760 : 3 = 2 920 Kč.

     Z první třetiny jsou uspokojovány všechny pohledávky (přednostní i ostatní) podle svého pořadí. V praxi se často užívá pro ostatní pohledávky pojem nepřednostní pohledávky. Znamená to, že pohledávky, na které v důsledku jejich horšího pořadí nezbudou peníze, musejí vyčkat, až jim v následujících výplatních obdobích uvolní místo některá již uhrazená pohledávka, nebo až je bude možné srazit díky vyššímu příjmu povinného.

     Je-li pro pořadí více pohledávek rozhodující stejný den, mají pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

     Ze druhé