Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Smluvní pokuta v pracovněprávních vztazích

6.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Postihovat zaměstnance za porušení jejich povinností a zejména vymáhat způsobenou škodu je v rámci pracovněprávních vztahů značně obtížné. Zaměstnavatelé si tuto skutečnost uvědomují a hledají způsoby, jak nejlépe předcházet případnému porušení povinností ze strany zaměstnanců a jak je „motivovat“, aby plnili své povinnosti řádně. Aniž si to někdy sami uvědomují, ne vždy sahají po zákonem dovolených prostředcích. Jedním z těchto nejčastěji používaných institutů je bezesporu smluvní pokuta.

SMLUVNÍ POKUTA OBECNĚ

     Smluvní pokuta je naprosto běžný institut v občanském i obchodním právu, kde plní především funkci paušalizované náhrady škody. Pracovní právo je však výjimkou, přestože přípravu nového zákoníku práce účinného od roku 2007 (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) doprovázely všemožné proklamace o liberálnosti tohoto připravovaného kodexu a o jeho přiblížení se novým požadavkům tržního hospodářství, ne vždy našly svůj odraz v konečném znění zákona. V zákoníku práce tak nelze přehlédnout stále velmi silné ochranářské prvky.

     Asi nejmarkantnější ukázkou je § 13 odst. 2 zákoníku práce, který v rámci základních zásad pracovněprávních vztahů zaměstnavateli poněkud nekompromisně stanoví zákaz:

  • ukládat zaměstnancům peněžní postihy za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů a ani je od nich požadovat,

  • požadovat či sjednat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu.

Jinými slovy, zákoník práce zaměstnavateli výslovně zakazuje používat obecně smluvní pokutu jako zajišťovací institut v rámci pracovněprávních vztahů. Jako potvrzení tohoto pravidla nicméně zákoník práce upravuje jednu výjimku.

SMLUVNÍ POKUTA K ZAJIŠTĚNÍ ZÁKAZU KONKURENCE

     Dle příslušné dikce § 13 odst. 2 písm. g) zákoníku práce se zákaz požadovat či sjednávat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu nevztahuje na konkurenční doložku a na srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu.

     Předmětem konkurenční doložky je dle § 310 zákoníku práce dohoda, v rámci které se na jedné straně zaměstnanec zavazuje, že nebude po určitou dobu po skončení zaměstnání vykonávat výdělečnou činnost shodnou či jinak soutěžní s předmětem činnosti zaměstnavatele, a zaměstnavatel se na druhé straně zavazuje poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání. Jako zajištění zaměstnancovy povinnosti nekonkurovat zaměstnavateli umožňuje výslovně § 310 odst. 3 zákoníku práce sjednat smluvní pokutu.

     Výše smluvní pokuty ale musí být přiměřená povaze a významu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které zaměstnanec získal v pracovním poměru u zaměstnavatele. Přiměřenost smluvní pokuty bude tak třeba posuzovat vždy individuálně podle povahy konkrétního případu.

     V případě, že zaměstnanec zaplatí smluvní pokutu, jeho závazek vyplývající vůči zaměstnavateli z konkurenční doložky tím zaniká. V tomto případě se účinky zaplacení smluvní pokuty liší od obecné úpravy v občanském právu, kde povinnost dlužníka nadále trvá i po zaplacení smluvní pokuty. Otázka možného uplatnění náhrady škody vedle smluvní pokuty se prakticky neliší, zaměstnavatel může požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti zaměstnance, jen pokud si to se zaměstnancem sjednal, a to i ohledně náhrady škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. Existuje