Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Shrnutí změn a doplňků právních předpisů k účetnictví PO k 1. 1. 2012

1.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncem prosince 2012 byly vydány změny a doplňky hned několika právních předpisů k účetnictví vybraných účetních jednotek, k nimž náleží mj. také PO zřizované státem, nebo územními samosprávnými celky. Článek obsahuje stručný výčet změn v členění na ty, jejichž použití spadá ještě do roku 2011, a ty, u kterých účinnost nastala od 1. 1. 2012.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - změny provedené zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

 • V § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., se slova „výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů“ nahrazují slovy „nedoplatcích evidovaných v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky“.
 • Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příloha k účetní závěrce podle § 18 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, obsahuje též informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona u příslušného orgánu sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny.

Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb.

V částce 141 Sbírky zákonů byly vydány změny a doplňky vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. Novela byla vydána pod č. 403/2011 Sb. Uvádíme pouze stručný výčet některých změn, s výjimkou změn, které mají pouze charakter technický nebo zpřesňující příslušná ustanovení.

Vyhláška č. 403/2011 Sb. obsahuje 215 novelizačních bodů, včetně nově vydaných příloh č. 1 až 7 k této vyhlášce. V příspěvku uvádíme upozornění pouze na některé vybrané změny.

 • V příloze k vyhlášce byl vydán závazný vzor Rozvahy společně pro státní fondy a Pozemkový fond České republiky.
 • Změny provedené v § 4 zpřesňují způsob uvádění hodnot v Rozvaze.
 • V příloze k vyhlášce byl vydán závazný vzor Výkazu zisku a ztráty společně pro státní fondy a Pozemkový fond České republiky.
 • Změny provedené v § 5 zpřesňují způsob uvádění hodnot ve Výkazu zisku a ztráty 
 • V ustanovení § 7 – Přehled o změnách vlastního kapitálu byly zrušeny odstavce 2 až 5.
 • V § 11 odst. 6 písm. d) bylo vydáno nové znění upravující obsahové vymezení položky Rozvahy „A.I.8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“.

Položky aktiv a pasiv Rozvahy

 • V § 14 odst. 7 byla upravena obsahová náplň položky „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“; byly zrušeny pojmy „plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, například muflonů, daňků, jelenů a pštrosů, a dále koně, osly, muly a mezky“.
 • V § 14 odst. 10 je nově upravena obsahová náplň položky Rozvahy „A.II.9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku“.
 • V § 17 byla zpřesněna obsahová vymezení položek v případě dlouhodobého finančního majetku; mezi dlouhodobý finanční majetek náleží též termínované vklady na účtech u bank, s termínem splatnosti delším než 1 rok.
 • Zpřesněna byla též ustanovení § 20, týkající se zásob.
 • V § 22 odst. 4 došlo ke změnám názvů položek na znění „B.II.16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“ a na znění „B.II.17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi“.
 • Dle § 23 odst. 2 v novelizovaném znění se opravné položky mj. též netvoří k položkám pohledávek „A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy“, „A.IV.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“, „A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“.
 • Byl zrušen § 24.
 • § 25 – Krátkodobý finanční majetek byl vydán v novém znění.
 • V § 26 odst. 2 je upravena mj. obsahová náplň položky v Rozvaze „C.I.4. Kurzové rozdíly“ obsahuje kurzové rozdíly, (pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kurzové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů podle § 70 odst. 3).
 • V § 26 odst. 2 došlo též ke změně obsahového vymezení položek pasiv v Rozvaze „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“, „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly“ a položky „C.I.7. Opravy minulých období“, která obsahuje opravy minulých účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000,- Kč.
 • § 28 – Výsledek hospodaření a § 29 – Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření byl vydány v novém znění.
 • § 31 – Dlouhodobé závazky upravuje mj. též nové označování položek účetní závěrky v pasivech Rozvahy, ve skupině D.II.
 • V § 32 – Krátkodobé závazky upravuje mj. též nové označování položek účetní závěrky v pasivech Rozvahy, ve skupině D.III.
 • V § 32 odst. 5 bylo pod písm. a) vloženo obsahové vymezení položky pasiv rozvahy „D.III.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ (účet ve směrné účtové osnově 345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce), která obsahuje závazky vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů.

Položky výkazu zisku a ztráty

 • Významné jsou změny provedené v ustanovení § 33 odst. 1 písm. c), d) a e); změna spočívá v pojetí vykazování aktivace v položkách nákladů ve výkazu zisku a ztráty jako o snížení nákladů tj. „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku“, „A.I.6. Aktivace oběžného majetku“ a „A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby“ (od 1. 1. 2012 bude účtováno o aktivaci dlouhodobého majetku, oběžných prostředků a změně stavu zásob vlastní výroby v záporné hodnotě s pomocí účtů 506, 507 a 508, namísto původního způsobu, kdy byly užívány účty v účtové skupině 62 – Aktivace a 61 – Změna stavu zásob).
 • Obdobný charakter má změna provedená v § 33 odst. 1 písm. g), kdy položka „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu zejména vnitroorganizační přepravy a jiných výkonů provedených pro vlastní potřebu účetní jednotky, účtováno bude s pomocí účtu 516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb v záporné hodnotě.
 • Dle § 33 odst. 2 písm. a) položka nákladů „A.I.13. Mzdové náklady“ od 1. 1. 2012 obsahuje náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost.
 • Dle § 33 odst. 2 písm. c) položka nákladů od 1. 1. 2012 „A.I.15. Jiné sociální pojištění“ obsahuje zejména náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního předpisu a náklady z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění.
 • Podle § 33 odst. 4 písm. c) od 1. 1. 2012 položka nákladů A.I.24. Dary“ obsahuje zejména náklady z vyřazení majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu bezúplatného předání, pokud to umožňuje jiný právní předpis, a to subjektům, které nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně nákladů z titulu věcné humanitární pomoci (účtováno s pomocí účtu 543 – Dary).
 • V § 33 odst. 6 bylo změněno obsahové vymezení položek nákladů „A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku“, „A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek“, „A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek“, „A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek“ , „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“, „A.I.36. Ostatní náklady z činnosti“
 • V § 35 písm. a) a b) došlo ke změně označení položek nákladů „A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí“ a „A.III.2. Náklady vybraných místních vládních institucí“.
 • Odst. 2 a 3 § 37, které původně vymezovaly obsahově položky „Změny stavu“ a „Aktivace“, (účty účtové skupiny 61 a 62), byly zrušeny.
 • § 38 – Finanční výnosy, byl vydán v novém znění.
 • V § 38 písm. b) je nově upraveno