Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012

13.2.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky.

Ministerstvo financí připravuje k problematice schvalování účetních závěrek prováděcí vyhlášku k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. O průběhu legislativního procesu a o pracovních verzích této vyhlášky bude Ministerstvo financí průběžně informovat. Předpokládaný termín nabytí účinnosti vyhlášky o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek je ve druhém čtvrtletí roku 2013.

Jednotlivými zvláštními zákony je stanoveno, jaký orgán provádí úkon schválení účetní závěrky.

Přehled účetních jednotek, jejichž řádná, příp. mimořádná účetní závěrka, podléhá schválení s uvedením schvalujícího orgánu, příp. schvalující účetní jednotky:

ČÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA JE SCHVALOVÁNA

KDO SCHVALUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

OSS bez zřizovatele

nejméně 3 osoby pověřené vedoucím OSS

OSS, která má zřizovatele

Zřizovatel OSS (plnící funkci zřizovatele)

Státní příspěvková organizace

Zřizovatel státní příspěvkové organizace (plnící funkci zřizovatele)

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

Kolegium NKÚ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Dozorčí rada SZIF

Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Rada SFŽP

Státní fond kultury České republiky (SFK)

Rada SFK

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Výbor SFDI

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)

Dozorčí rada SFRB

Obec

Zastupitelstvo obce

Příspěvková organizace zřízená obcí

Rada obce (zřizovatele)

Dobrovolný svazek obcí

nejméně tříčlenný orgán

Kraj

Zastupitelstvo kraje

Příspěvková organizace zřízená krajem

Rada kraje (zřizovatele)

Hlavní město Praha

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

Rada hlavního města Prahy

Regionální rada regionů soudržnosti

Výbor Regionální rady regionů soudržnosti

Poznámka: mezitímní účetní závěrky nepodléhají schválení.

Za účetní období roku 2012 lze předpokládat, že dojde k situaci, kdy některé účetní jednotky provedou schválení či neschválení účetní závěrky před účinností zmíněné vyhlášky a některé účetní jednotky až po dni její účinnosti. Do doby publikace zmíněné vyhlášky ve Sbírce zákonů, respektive do nabytí její účinnosti, žádný právní předpis organizaci schvalování účetních závěrek neupravuje.

V případě schválení účetní závěrky přede dnem nabytí účinnosti zmíněné vyhlášky nebude povinnost použít zpětně vyhláškou stanovená pravidla. Jinými slovy, pokud vybraná účetní jednotka schválí účetní závěrku orgánem stanoveným zvláštním zákonem, mělo by být toto schválení v souladu s platnými právními předpisy.

Jednotlivé