Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sankce za porušení rozpočtové kázně a jejich promíjení

27.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.3.5 Sankce za porušení rozpočtové kázně a jejich promíjení

Blažena Petrlíková

Zákon č. 218/2000 Sb. a Pokyn GFŘ č. D-11

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo Pokyn č. D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, který nahradil Pokyn D-9. Pokyn GFŘ D-11 byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 7/2012, pod čj. 28 666/2012--3330, ze dne 1. 8. 2012. Pokyn navazuje na příslušná ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

O obsah pokynu by se měli zajímat mj. také příjemci dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Národního fondu a z rozpočtu fondů Evropské unie. Tyto prostředky veřejných rozpočtů podléhají pravidlům rozpočtové kázně stanoveným v národní legislativě zákonem č. 218/2000 Sb. Porušení rozpočtových pravidel může mít v některých případech za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to až do výše poskytnuté dotace. Příslušný orgán vyměří též penále ve výši 1 promile za každý den, kdy došlo k porušení rozpočtových pravidel.

Vyměření odvodu a penále

V případě daní Daňový řád již od roku 2011 neumožňuje žádat o prominutí daně a penále. O prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně podle daňového řádu ve vazbě na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, lze však žádat i nadále.

Dle § 14 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. citujeme: „(7) V rozhodnutí o dotaci, jejíž součástí jsou peněžní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kryté z rozpočtu Evropské unie [§ 44 odst. 2 písm. b) a d)] nebo peněžní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie [§ 44 odst. 2 písm. f) nebo h)] (dále jen „dotace obsahující prostředky od Evropské unie“), může poskytovatel stanovit, že nesplnění podmínek podle odstavce 4 písm. g) nebo některých z nich bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně nižším, než kolik činí celková částka dotace. Při stanovení nižšího odvodu uvede poskytovatel procentní rozmezí vztahující se buď k celkové částce dotace, nebo k částce, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; přitom přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení cíle dotace. Poskytovatel může také stanovit nižší odvod za porušení povinnosti dané právním předpisem; v tom případě postupuje obdobně.“

Pokud jsou vypláceny prostředky dotace poskytovatelem zpětně až po předložení příslušných dokladů příjemcem, poskytovatel dle § 14e, odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. nemusí vyplatit část dotace, domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Dotaci nemusí poskytnout do výše, která je stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace jako nejvyšší možná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně. Přitom poskytovatel přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení cíle, na který byla dotace poskytnuta.

Zákon č. 218/2000 Sb. stanoví v § 15, v jakých případech lze zahájit řízení o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Porušení rozpočtové kázně ve vztahu k veřejným prostředkům podléhajícím rozpočtovým pravidlům podle zákona č. 218/2000 Sb. vymezuje ustanovení § 44.

Pro účely postihu za neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a poskytnutých ze státního rozpočtu a nakládání s odvody za toto neoprávněné použití se peněžní prostředky státního rozpočtu a poskytnuté ze státního rozpočtu člení na:

 1. prostředky státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků krytých z Národního fondu,

 2. prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků krytých z Národního fondu,

 3. prostředky státního rozpočtu kryté prostředky z Národního fondu,

 4. prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kryté prostředky z Národního fondu,

 5. prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu,

 6. prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu,

 7. prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu,

 8. prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu,

 9. ostatní prostředky státního rozpočtu,

 10. ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

Výši odvodu právně vymezuje § 44 odst. 4 až 7. Odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena. Penále příslušný orgán vyměřuje dle ustanovení § 44 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.

Prominutí odvodu

K promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně je příslušné Generální finanční ředitelství. To může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti prominout odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním, s výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b).

O prominutí nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále je třeba požádat. Žádost může podat mj. také právnická osoba, která se porušení rozpočtové kázně dopustila. Žádost se podává prostřednictvím územního finančního orgánu, který tento odvod nebo penále uložil. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen. Lhůta 1 roku neběží ode dne:

 1. podání návrhu na obnovu řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí návrhu na obnovu řízení,

 2. zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení,

 3. zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného