Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rodičovský příspěvek v otázkách a odpovědích

3.2.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od ledna 2012 mají rodiče větší volnost při čerpání příspěvku a mohou rozhodovat pružněji než dříve o jeho délce a výši.

Čerpání rodičovského příspěvku od 1. 1. 2012

Pokud vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství:

Od ledna 2012 můžou rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte.

Výši příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší peněžité pomoci v mateřství (PPM) – tedy 70 procenty 30násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí 11 500 Kč za měsíc.

Pokud nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství:

Výši měsíční částky rodičovského příspěvku si může nově zvolit i rodič, jenž si neplatil nemocenské pojištění, které se u zaměstnanců povinně odvádí z příjmu (nebyl účasten nemocenského pojištění), ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte.

Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách – 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte podle právní úpravy od 1. ledna 2011.

Pokud rodiči vznikl nárok na rodičovský příspěvek před 1. lednem 2012:

  • může se rozhodnout, jestli bude čerpat příspěvek postaru nebo podle nové právní úpravy od 1. ledna 2012
  • obecně však bude platit podmínka, že pokud rodič setrvá ve variantě pobírání rodičovského příspěvku podle staré právní úpravy k 31.12.2011, bude platit pro něj tato úprava jako celek, tedy i se sledováním omezené docházky dítěte do předškolního zařízení po celou dobu pobírání rodičovského příspěvku
  • pokud však rodič přejde na novou právní úpravu platnou od 1. ledna 2012, bude se na něho vztahovat mj. ustanovení o nesledování návštěvy předškolního zařízení u dětí starších 2 let věku. O tuto změnu rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy musí rodič písemně požádat.
  • možnost výběru délky čerpání rodičovského příspěvku je zachována i při plynulém navázání rodičovské dovolené s dalším potomkem

Rodičovský příspěvek i na děti ve školce od 1. 1. 2012

U dětí starších než dva roky se ruší omezení nároku na rodičovský příspěvek dobou docházky do předškolních zařízení, ale jen za předpokladu, že rodič přejde na novou právní úpravu platnou od 1. ledna 2012.

U dětí mladších než dva roky se zavádí jednotné konto 46 hodin měsíčně jako doba, po kterou je možné umístit dítě v zařízení pro děti, aniž by rodič ztratil nárok na příspěvek.

Žádosti o příspěvek vyřizují úřady práce podle místa trvalého pobytu.

 

Nejčastější dotazy k rodičovskému příspěvku:

Jak se "přihlásit" do nového systému rodičovského příspěvku?

Rodič může požádat o změnu rodičovského příspěvku podle právní úpravy platné od ledna 2012 nejdříve 1. ledna 2012 podáním písemné žádosti. Volbu může provádět jako doposud "oprávněná" osoba, která uplatnila nárok na rodičovský příspěvek. Oprávněná osoba může provádět volbu i opakovaně, po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek podle nové právní úpravy vyplácen, a nemůže volbu provádět zpětně.

Odstranění (uvolnění) omezení docházky do školky při současném pobírání RP se automaticky dotkne všech, tedy i těch, kteří už RP čerpají, i bez výslovné žádosti? Nebo i tito lidé budou muset po 1. lednu výslovně přestoupit na nová pravidla?

Návštěva zařízení (jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení) se bude od 1. ledna 2012 sledovat pouze do dvou let věku dítěte, u dětí starších dvou let se přestává ze zákona sledovat. Tato změna se týká všech dětí, jejichž rodiče čerpají rodičovský příspěvek podle nové právní úpravy.

Jsem na 4leté rodičovské dovolené, nemohla jsem zvolit jinou variantu čerpání rodičovského příspěvku, budu si nyní nově moci zvolit délku na tři roky čerpání rodičovského příspěvku? A pokud ano, tak co mám pro to udělat?

O této variantě je možné uvažovat pouze v případě, že alespoň jeden z rodičů byl k datu narození dítěte nemocensky pojištěn a lze mu k tomuto datu stanovit denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem. Pokud ano, požádá si oprávněná osoba (která nyní rodičovský příspěvek pobírá) o převod do nové právní úpravy a doloží potřebné údaje pro stanovení denního vyměřovacího základu.

Zvolila jsem dvouletou rodičovskou dovolenou, mám však už téměř všechny peníze vyčerpané (cca 180 000 Kč). Můžu si po novém roce prodloužit čerpání do tří let věku dítěte? Existuje nějaká nejnižší hranice měsíčního příspěvku? (Vím, že ponovu to je cca 5 000 korun, ale jde mi o ty, kteří přecházejí a už mají část z těch 220 tisíc vyčerpanou).

Přechod do nové právní úpravy není nikomu z rodičů omezen. Při přechodu se sečtou všechny doposud vyplacené rodičovské příspěvky a tato suma se odečte od celkové částky 220 000 Kč. O vyplácení zbytku si rozhoduje rodič podle svých potřeb. Minimální částka rodičovského