Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rodičovský příspěvek v otázkách a odpovědích

7.5.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V následujícím příspěvku Vás seznámíme s úpravou čerpání rodičovského příspěvku od 1. 1. 2012 a nabídneme odpovědi na časté dotazy.

Čerpání rodičovského příspěvku od 1. 1. 2012

Pokud vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství:

Od ledna 2012 můžou rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte.

Výši příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší peněžité pomoci v mateřství (PPM) – tedy 70 procenty 30násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí 11 500 Kč za měsíc.

Pokud nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství:

Výši měsíční částky rodičovského příspěvku si může nově zvolit i rodič, jenž si neplatil nemocenské pojištění, které se u zaměstnanců povinně odvádí z příjmu (nebyl účasten nemocenského pojištění), ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte.

Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách – 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte podle právní úpravy od 1. ledna 2011.

Pokud rodiči vznikl nárok na rodičovský příspěvek před 1. lednem 2012:

 • může se rozhodnout, jestli bude čerpat příspěvek postaru nebo podle nové právní úpravy od 1. ledna 2012
 • obecně však bude platit podmínka, že pokud rodič setrvá ve variantě pobírání rodičovského příspěvku podle staré právní úpravy k 31.12.2011, bude platit pro něj tato úprava jako celek, tedy i se sledováním omezené docházky dítěte do předškolního zařízení po celou dobu pobírání rodičovského příspěvku
 • pokud však rodič přejde na novou právní úpravu platnou od 1. ledna 2012, bude se na něho vztahovat mj. ustanovení o nesledování návštěvy předškolního zařízení u dětí starších 2 let věku. O tuto změnu rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy musí rodič písemně požádat.
 • možnost výběru délky čerpání rodičovského příspěvku je zachována i při plynulém navázání rodičovské dovolené s dalším potomkem

Děti se zdravotním postižením

 • budou zajištěny jednotným způsobem, tj. tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy jednou dávkou, a to buď rodičovským příspěvkem, nebo příspěvkem na péči
 • podrobnosti zde

Podrobnosti o rodičovském příspěvku najdete zde.

Volba výše rodičovského příspěvku podle denního vyměřovacího základu druhého rodiče

Rodiči - žadateli o dávku nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem (NPSP).

Výši rodičovského příspěvku (RP) lze zvolit podle denního vyměřovacího základu (DVZ) druhého rodiče, stanoveného ke dni narození dítěte, avšak za předpokladu, že druhý rodič ke dni narození dítěte splnil podmínky nároku na PPM nebo NPSP. Tyto skutečnosti zkoumá okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) podle sídla zaměstnavatele druhého rodiče nebo trvalého pobytu, je-li druhý rodič osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ).

Ke stanovení DVZ druhého rodiče dítěte se použije tiskopis „Potvrzení o výši denního vyměřovacího základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“, ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz v oddíle státní sociální podpora – elektronické formuláře.

K tomuto potvrzení druhý rodič dítěte doloží „Přílohu k žádosti o dávky nemocenského pojištění“, kterou vyplní zaměstnavatel, ke stažení na stránkách České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz/NR/rdonlyres/F7D1E016-DE93-4C23-A21A-DA162D009977/0/896214.pdf.

Je-li druhý rodič OSVČ, přílohu nedokládá. Je-li druhý rodič ve služebním poměru u ozbrojených složek státu, přílohu nedokládá, potvrzení o DVZ mu vyplní jeho zaměstnavatel a nikoli OSSZ.

Tiskopisy předá na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, které je předá k vyřízení na příslušné OSSZ ke stanovení DVZ.

Výše uvedené tiskopisy samy o sobě nejsou žádostmi o volbu výše rodičovského příspěvku, ale přílohami k volbě. Lze je využít v následujících případech:

 1. Volba výše rodičovského příspěvku podle denního vyměřovacího základu druhého rodiče při podání nové žádosti o dávku
  Volba výše dávky je součástí tiskopisu „Žádost o rodičovský příspěvek“.
  K žádosti o dávku je třeba doložit doklady k ověření totožnosti obou rodičů a rodný list dítěte.
 2. Změna čerpání rodičovského příspěvku podle denního vyměřovacího základu druhého rodiče
  Není třeba vyplňovat novou žádost, ale tiskopis „Volba výše rodičovského příspěvku“.

Oba tiskopisy jsou ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí  v oddíle státní sociální podpora – elektronické formuláře.

 

Jak se "přihlásit" do nového systému rodičovského příspěvku?

Rodič může požádat o změnu rodičovského příspěvku podle právní úpravy platné od ledna 2012 nejdříve 1. ledna 2012 podáním písemné žádosti. Volbu může provádět jako doposud "oprávněná" osoba, která uplatnila nárok na rodičovský příspěvek. Oprávněná osoba může provádět volbu i opakovaně, po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek podle nové právní úpravy