Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Průměrný čistý měsíční výdělek

12.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.5
Průměrný čistý měsíční výdělek

Ing. Olga Krchovová

Podle § 356 ZP se průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Průměrný hrubý hodinový výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období (předchozí kalendářní čtvrtletí) a z odpracované doby v rozhodném období.

Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.

Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje. Daňový bonus se nepřičítá.

Příklad 1

Zaměstnanec požádal zaměstnavatele o průměrný čistý měsíční výdělek pro potřeby úřadu práce. Jeho pracovněprávní náležitosti byly následující: dohoda o pracovní činnosti trvala od 1. 3. do 31. 8. kalendářního roku, odměna byla vyplácena pravidelně měsíčně a rozsah sjednaného úkolu byl v průměru ve výši 20 hodin týdně. Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. V potvrzení pro úřad práce bude uveden průměrný čistý měsíční výdělek odvozený z průměrného hrubého měsíčního výdělku zjištěného z průměrného hrubého hodinového výdělku k 1. 7. kalendářního roku.

Odměny vyplacené za duben až červen kalendářního roku činily 36 000 Kč a odpracováno bylo 250 hodin.

Průměrný hrubý hodinový výdělek 36 000 : 250 = 144 Kč
Průměrný hrubý měsíční výdělek 144 × 4,348*) × 20 = 12 522,24, zaokr. 12 523 Kč
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele 12 523 × 13,5 % = 1 690,61, zaokr. 1 691 Kč,
1 691 : 3 = 563,66, zaokr. 564 Kč,
1 691 – 564 = 1 127 Kč
Zdravotní pojištění za zaměstnance 564 Kč
Sociální pojištění za zaměstnavatele 12 523 × 24,8 % = 3 105,70, zaokr. 3 106 Kč