Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Programy ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2011

8.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje každý rok dotační programy ze svého programu Podpora bydlení. O jaké podprogramy se jedná v roce 2011?

V roce 2011 se jedná o následující čtveřici podprogramů:
-        Podpora regenerace panelových sídlišť (podprogram 117 512)
-        Podpora výstavby technické infrastruktury (podprogram 117 513)
-        Podpora výstavby podporovaných bytů (podprogram 117 514)
-        Podpora oprav domovních olověných rozvodů (podprogram 117 515)

Aktuální výzva
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo koncem roku 2010 výzvu k podávání žádostí o příspěvek z výše jmenovaných podprogramů. Žádosti je možné podávat až do 28. února 2011 do 16 hodin do podatelny MMR:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor politiky bydlení
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Forma žádosti
Žádost se odevzdává v listinné podobě, na formuláři získaném z webových stránek MMR na adrese www3.mmr.cz/zad, doplněná o všechny předepsané přílohy. Přesné podmínky pro poskytnutí podpory, kritéria hodnocení, popis hodnotícího procesu, seznam povinných příloh apod. jsou k dispozici na webových stránkách MMR.

Podrobnější charakteristika jednotlivých podprogramů

Podprogram „Podpora regenerace panelových sídlišť“

Cíl podpory
Podpora je určena obcím pro účely regenerace panelových sídlišť o celkovém počtu nejméně 150 bytů.
Příjemce podpory
Žadatelem o podporu mohou být obce, na jejichž území se nachází panelové sídliště. Tyto obce musí mít vypracovaný projekt regenerace panelového sídliště, vydaný územní plán a musí být schopny spolufinancovat samotnou investiční akci nejméně ze 30 % z rozpočtových nákladů. Dotace na tentýž druh úprav může být v rámci jednoho sídliště poskytnuta pouze jednou.
Předmět podpory
Z podprogramu lze financovat práce plánovací a práce realizační v oblasti sociální, ekonomické, urbanistické a architektonické a v oblasti technických úprav a modernizace směřující k postupné regeneraci stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové celky. Dotace není určena na opravy bytových panelových domů.
Výše podpory a režim veřejné podpory
Maximální výše dotace je 70 % rozpočtových nákladů na úpravy.
V souladu s pravidly po poskytování veřejné podpory nebude provozována ekonomická činnost na dotovaných částech panelového sídliště. 

Podprogram „Podpora výstavby technické infrastruktury“

Cíl podpory
Podprogram podporuje výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů, cílem je rozšířit nabídku vhodných zainvestovaných pozemků.
Podprogram je financován ze státního rozpočtu, jedná se o účelové investiční dotace. Všechny akce, které získají dotaci, musí být zahájeny do konce roku 2011.
Příjemce dotace
Dotaci mohou získat výhradně obce, které jsou současně jedinými přípustnými stavebníky podpořené dopravní a technické infrastruktury.
Předmět podpory
Podprogram finančně přispívá na výstavbu dopravní a technické infrastruktury (pokud nejsou uhrazeny provozovatelem sítí), a to konkrétně:
- pozemních komunikací:
 
-  místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
  -  místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,
  -  účelové komunikace,
- vodovodů:
 
-  místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
  -  místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
- kanalizace:
  -  místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,
  -  místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě.
Výše dotace a režim veřejné podpory
Maximální výše dotace je 50 tis. Kč na jeden byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu.
Podprogram poskytuje dotace v režimu „de minimis“.

Podprogram „Podpora výstavby podporovaných bytů“

Cíl podpory
Podprogram má za cíl podpořit výstavbu anebo pořízení nájemných bytů pro sociální bydlení pro přesně definované skupiny osob, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé