Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příjmy zúčtované zaměstnanci po skončení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění

22.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Právní úprava platná ve zdravotním pojištění určuje v § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoVZP“), podmínky, za kterých se zúčtovaný příjem (plnění) zahrnuje do vyměřovacího základu zaměstnance pro placení pojistného. Následující ustanovení § 3 odst. 2 tohoto zákona naopak taxativním výčtem vyjmenovává příjmy, které se do vyměřovacího základu zaměstnance nezahrnují. V této souvislosti se do vyměřovacího základu nadále začleňují i příjmy zúčtované zaměstnanci po skončení zaměstnání. Tato problematika je upravena v § 3 odst. 4 cit. zákona, kdy se do vyměřovacího základu zaměstnance, který ukončil zaměstnání, rovněž zahrnují příjmy podleodstavců 1-3 této právní úpravy, zúčtované zaměstnanci po skončení zaměstnání.

Specifická situace

     Do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnuje plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání. Tato konkrétní specifikace již v podstatě stanovuje jednoznačné podmínky, za kterých se plnění zúčtované zaměstnanci po skončení zaměstnání nezahrne do vyměřovacího základu [§ 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, dále jen „ZoPVZP“].

Změna zdravotní pojišťovny

     Dochází k případům, kdy je zaměstnanci zúčtována například odměna v kalendářním měsíci, kdy již osoba není zaměstnancem zaměstnavatele, jedná se tedy o příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání. Tuto situaci si rozvedeme na příkladě:

Příklad č. 1

Se zaměstnancem byl rozvázán pracovní poměr ke dni 30. 6. 2010 a k tomuto datu byl kódem „O“ odhlášen od placení pojistného u jeho zdravotní pojišťovny. V měsíci červenci 2010 byla tomuto bývalému zaměstnanci zúčtována odměna ve výši 2 000 Kč. Jak má zaměstnavatel postupovat z hlediska plnění oznamovací povinnosti a výpočtu výše pojistného včetně vazby na minimální vyměřovací základ? Kromě toho tento zaměstnanec přestoupil k datu 1. 7. 2010 k jiné zdravotní pojišťovně. Které zdravotní pojišťovně náleží v takovém případě platba pojistného?

V souvislosti s výpočtem výše pojistného a jeho následným odvodem příslušné zdravotní pojišťovně je zapotřebí respektovat skutečnost, že pojistné se poukazuje ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn v kalendářním měsíci, v němž je mu zúčtován příjem podléhající povinnosti placení pojistného.

V daném případě se odměna 2 000 Kč posuzuje ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 ZoPVZP jako příjem zúčtovaný bývalému zaměstnanci po skončení zaměstnání. Z tohoto důvodu podléhá zúčtovaný příjem povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění.

Protože osoba již není zaměstnancem, nevzniká bývalému zaměstnavateli na základě této skutečnosti povinnost přihlašovat bývalého zaměstnance u zdravotní pojišťovny ani uvádět tuto osobu v měsíčně předkládaném Přehledu o platbě pojistného. Bývalý