Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Předkupní právo obcí

31.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle stavebního zákona má obec předkupní právo k pozemkům, které jsou určeny pro veřejně prospěšné stavby nebo pro veřejně prospěšná opatření. Takovouto veřejně prospěšnou stavbou může být výstavba komunikace, vodovodu nebo kanalizace. Víte, jak dlouhá je lhůta pro uplatnění předkupního práva a co v jejím průběhu obec musí učinit? Přečtěte si také, jak účtovat o předkupním právu. Co má účetní udělat, pokud obec předkupní právo uplatní nebo naopak neuplatní?


Předmět předkupního práva

Podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb., § 101) má obec nebo kraj, případně i stát, předkupní právo k pozemkům, které jsou určeny územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšné stavby nebo pro veřejně prospěšná opatření. Takovouto veřejně prospěšnou stavbou může být výstavba komunikace, vodovodu nebo kanalizace a každá další stavba, která je tak charakterizována zvláštními právními předpisy.

Obec má dále předkupní právo i k pozemkům, které jsou určeny územním plánem nebo regulačním plánem jako veřejná prostranství. Za veřejná prostranství jsou podle zákona o obcích (§ 34) považována všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory, které jsou přístupné každému bez omezení a slouží tedy obecnému užívání, přičemž nezáleží na vlastnictví k tomuto prostoru.

Lhůta pro uplatnění předkupního práva

Předkupní právo může být v těchto případech uplatněno do 6 měsíců ode dne doručení nabídky, přičemž uplynutím této lhůty zaniká. V této lhůtě musí být uzavřena i kupní smlouva. Lhůta pro uplatnění předkupního práva je tedy v tomto případě delší, než jak ji stanovuje občanský zákoník. V žádném případě to však neznamená, že obec je povinna své předkupní právo uplatnit, a rovněž vlastník nemusí čekat na uplynutí lhůty, pokud se oprávněná obec, kraj či stát svého předkupního práva před uplynutím lhůty výslovně vzdá. Protože se jedná o nakládání s nemovitostmi, mělo by o uplatnění či neuplatnění předkupního práva rozhodovat zastupitelstvo obce. Předkupní právo podle § 101 stavebního zákona se zapisuje na návrh obce do katastru nemovitostí.

Účtování o předkupním právu

Předkupní právo podle § 101 stavebního zákona má charakter podmíněného závazku obce. Z toho důvodu by o něm mělo být účtováno na podrozvahových účtech. Pro tyto účely lze použít účet krátkodobých podmíněných závazků z jiných smluv SU 973. Podmíněný závazek se ocení v předpokládané výši závazku reálného. Skutečná výše závazku, který vznikne na základě kupní smlouvy, může být