Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poživatelé starobních důchodů z pohledu sociálního zabezpečení

13.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Za poživatele starobního důchodu se považuje osoba, které byl starobní důchod přiznán a tento důchod je jí vyplácen. Za starobní důchod se považuje také předčasný starobní důchod.

Příklad č. 1

Panu Novákovi byl přiznán předčasný starobní důchod od 1. 3. 2013. Dne 1. 7. 2013 nastoupil do zaměstnání, je z tohoto zaměstnání účasten nemocenského pojištění, proto od července nebude důchod vyplácen.

Pan Novák byl poživatelem důchodu od 1. 3. do 30. 6. 2013. Opět se stane poživatelem důchodu ode dne následujícího po dni, v němž zaměstnání skončí, anebo ode dne splnění věkové podmínky pro nárok na starobní důchod, pokud poskytování předčasného starobního důchodu bude obnoveno.

Podpůrčí doba u nemocenského

     Poživateli starobního důchodu náleží nemocenské nejvýše po dobu 63 kalendářních dnů buď při téže pracovní neschopnosti, nebo v kalendářním roce při více pracovních neschopnostech - viz § 28 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP“).

Příklad č. 2

Zaměstnanec byl uznán práceneschopným od 1. 11. 2012 do 31. 1. 2013, pracovní neschopnost trvala 92 kalendářních dnů. Nemocenské náleželo od 22. 11. 2012 do 22. 1. 2013, tj. za 63 kalendářních dnů při téže pracovní neschopnosti.

Tento zaměstnanec byl opět uznán práceneschopným od 1. 4. do 30. 6. 2013. V roce 2013 pobíral v lednu nemocenské po dobu 22 kalendářních dnů, proto při další pracovní neschopnosti může pobírat nemocenské nejvýše po dobu 41 kalendářních dnů. Nemocenské bude proto náležet od 22. 4. do 18. 6. 2013.

Pokud by tento zaměstnanec byl uznán práceneschopným například od 1. do 30. 9. 2013, zaměstnavatel by mu poskytoval za období prvních 21 dnů trvání pracovní neschopnosti náhradu mzdy, ale od 22. září by již nemocenské nenáleželo, podpůrčí doba 63 kalendářních dnů poskytování nemocenského byla v roce 2013 již vyčerpána dnem 22. 4. 2013.

Pokud by tento zaměstnanec byl uznán opět práceneschopným, a to od 1. 12. 2013 do 31. 1. 2014, zaměstnavatel by poskytl náhradu mzdy za období 1. až 21. 12., ale od 22. 12. by nemocenské nenáleželo za celou dobu trvání pracovní neschopnosti, to znamená ani od 1. 1. 2014.

     Podpůrčí dobu 63 kalendářních dnů nelze překročit ani v případě, kdy starobní důchod je přiznáván zpětně. Jestliže nemocenské bylo poskytováno za dobu, za kterou se zaměstnanec stal zpětně poživatelem starobního důchodu, za více než 63 kalendářních dnů v kalendářním roce nebo při téže pracovní neschopnosti, zúčtovává se přeplatek na nemocenském s doplatkem důchodu, popřípadě se přeplatek sráží z měsíčních splátek důchodu podle ustanovení § 115a odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Příklad č. 3

V březnu 2013 požádal zaměstnanec o přiznání starobního důchodu od 1. 1. 2010. V roce 2012 pobíral nemocenské po dobu 100 kalendářních dnů, denní výše nemocenského činila 700 Kč.

Přeplatek na nemocenském činí 30 100 Kč. O 43 dnů (100 dnů - 63 dnů) byla překročena podpůrčí doba. O 30 100 Kč bude snížen doplatek důchodu.

Ochranná lhůta

     Ochranná lhůta pro nemocenské činí 7 kalendářních dnů po skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo aspoň 7 dnů. U poživatelů starobního důchodu ochranná lhůta neplyne (§ 15 odst. 4 písm. a) ZNP).

Příklad č. 4

Poživateli starobního důchodu skončilo zaměstnání dne 31. 3. 2013. Od 2. 4. 2013 byl uznán práceneschopným do 30. 4. 2013.

Nárok na nemocenské od 22. dne trvání pracovní neschopnosti (od 22. dubna) nemá. Nárok na náhradu mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti nemá žádný zaměstnanec, tedy ani poživatel starobního důchodu, pokud tato doba spadá do období po skončení zaměstnání.

     Ochranná lhůta zaniká posledním dnem přede dnem, od něhož náleží výplata starobního důchodu (§ 15 odst. 5 písm. b) ZNP).

Příklad č. 5

Zaměstnanci skončil pracovní poměr dne 31. 12. 2012, od 2. 1. 2013 mu byl přiznán starobní důchod. Od 4. 1. 2013 byl uznán práceneschopným do 15. 2. 2013.

Nárok na nemocenské ze skončeného pracovního poměru nemá. Ochranná lhůta trvala jen v 1. lednu 2013.

Skončení pracovní neschopnosti

     Ošetřující lékař je povinen podle § 59 odst. 1 písm. k) ZNP ukončit pracovní neschopnost poživateli starobního důchodu, jestliže zaměstnání skončilo před vznikem pracovní neschopnosti a nárok na poskytování starobního důchodu vznikl až po skončení zaměstnání. Odkdy má ošetřující lékař pracovní neschopnost v takovém případě ukončit, mu sdělí okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení. Poskytování důchodu má přednost před