Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pověření vedením

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.14.1
Pověření vedením

 

 

Škola: .......................................................................................................

Číslo: ..........................................

Školní rok: .................................... Třída: .........................................

Zpracoval: .................................... Kontroloval: ..................................

Datum vydání: ............................... Vydává: ........................................

 

 

 

Pověření vedením školy v přírodě

 

 

 

Vedením školy v přírodě ve .................................................................pro žáky

tříd .............., konané ve dnech....................200. .

 

pověřuji

 

p. učitele .............................

 

 

 

 

 

.............................................

ředitel školy

 

 

 

 

Komentář:

 

Škola v přírodě se řídí vyhláškou MŠMT č. 303/1996Sb. o školách v přírodě, zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), instrukcí MŠMT, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti škol v přírodě č.j.19548/81-201 a touto směrnicí.

 

 

Do škol v přírodě se vysílají žáci prvního až devátého ročníku, maximálně dvakrát během školního roku, délka jednoho pobytu žáků ve škole v přírodě je maximálně 14 dnů. Škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který dítě registruje. Zbývající uvedené skutečnosti potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte, toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce vysílající škole.

K zařazení žáka do školy v přírodě je třeba písemného souhlasu zákonného zástupce. Součástí jejich souhlasu je prohlášení o poučení, že do školy v přírodě nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Dalším potvrzením rodičů je písemné vyjádření rodičů a lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte odevzdané při odjezdu.

Ředitel školy vydává řád školy v přírodě jako součást organizačního řádu školy. Písemně pověřuje pedagogického pracovníka školy vedením školy v přírodě.

Vedoucí školy v přírodě zajišťuje:

- ubytování a stravování