Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poskytování pracovního volna

19.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout pracovní volno v případech, které zákoník práce nebo nařízení vlády č. 590/2006 Sb., případně jiné právní předpisy, označují jako překážku v práci na straně zaměstnance a zaměstnavateli ukládají povinnost poskytnout mu pracovní volno ve stanoveném rozsahu, případně s náhradou platu či náhradou mzdy.

Zákoník práce překážky v práci na straně zaměstnance rozlišuje jako důležité osobní překážky, mezi které patří dočasná pracovní neschopnost, doba karantény, mateřská nebo rodičovská dovolená, případně ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti (§ 191 ZP). Dalším okruhem osobních překážek jsou překážky výslovně upravené v příloze k nařízení vlády. č. 590/2006 Sb., která v současné době obsahuje 11 překážek v práci. Zaměstnavatel je dále povinen zaměstnanci poskytnout pracovní volno při překážkách z důvodu obecného zájmu, mezi které patří jednak výkon veřejné funkce (§ 201 ZP), výkon občanských povinností (§ 202 ZP) anebo pro jiné úkony v obecném zájmu, které jsou upraveny buď v jednotlivých zvláštních právních předpisech, které upravují danou problematiku, anebo v § 203 ZP. Mezi další případy pracovního volna poskytovaného pro jiné úkony v obecném zájmu patří pracovní volno související s brannou povinností (§ 204 ZP) a překážky v práci z důvodu školení nebo jiné formy přípravy nebo studia (§ 205 ZP).

Zákoník práce nebo jiné právní  předpisy, které právo na pracovní volno zakládají, současně stanoví podmínky poskytovaného volna, jeho rozsah a skutečnost zda a v jakém rozsahu přísluší zaměstnanci po dobu pracovního volna i náhrada mzdy nebo platu. Zaměstnavatel může zaměstnancům poskytovat pracovní volno při překážkách na straně zaměstnance ve vyšším rozsahu, než stanoví právní předpisy, nebo i v jiných případech, než stanoví právní předpisy, pokud se tak dohodne v kolektivní smlouvě anebo stanoví ve vnitřním předpisu vydaném podle § 305 ZP.

Podle § 206 ZP je zaměstnanec povinen, je-li mu překážka v práci předem známa, požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Není-li mu překážka v práci předem známa, je