Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ostrý provoz nového systému elektronických tržišť zahájen

4.7.2012, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace mají od 1. 7. 2012 povinnost zadávat veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce prostřednictvím e-tržiště.

Pro nákup jiných komodit mají orgány státní správy a ostatní zadavatelé možnost využívat elektronické tržiště dobrovolně. Cílem je zvýšit efektivitu a úspory v zadávání veřejných zakázek malého rozsahu rozšířením možností využití elektronického zadávání. Elektronická tržiště podporují transparentnost zadávání veřejných zakázek, zrychlují komunikaci v rámci životního cyklu veřejné zakázky, vedou ke snížení ceny nakupovaných komodit, snížení transakčních nákladů a zvýšení konkurenčního prostředí mezi dodavateli za současného udržení standardů spolehlivosti a kvality dodávek.

Nový systém elektronických tržišť řeší zejména upřesnění zadávacích postupů a regulace, způsob hrazení poplatků za úkony realizované prostřednictvím elektronického tržiště veřejné správy, podstatné rozšíření povinných komodit a zvýšení objemu veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných prostřednictvím elektronického tržiště. Nový systém rovněž napomáhá zavedení ucelenější evidence veřejných zakázek za účelem analytických a statistických vyhodnocení (v podobě např. výdajové analýzy) a zlepšuje přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám. Vše je přitom v souladu s platnou legislativou v oblasti zadávání veřejných zakázek. Systém tak eliminuje procesní chyby zadavatelů a dodavatelů v procesu zadávání.

MMR vynaložilo veškeré úsilí na přípravu nového systému e-tržišť a vzhledem k legislativním změnám iniciovalo posunutí termínu spuštění elektronických tržišť. Všichni provozovatelé opakovaně deklarovali schopnost a připravenost spustit e-tržiště v termínu. Nicméně i přes posunutí termínu a deklarace provozovatelů je možné, že někteří z nich nebudou schopni k tomuto datu spustit svá elektronická tržiště. V případě, že některý z provozovatelů nespustí e-tržiště k 01. 07. 2012, bude MMR požadovat finanční sankce v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou. Pokud se týká zadavatelů, tak jejich potřeba využít služeb e-tržiště může vzniknout i později než 01. 07. 2012 a zadavatel tak má možnost registrovat se až dle své aktuální potřeby. Pozdější termín registrace neznamená, že zadavatel neplní povinnosti vyplývající z usnesení vlády ČR. Zadavatelé mají kdykoliv možnost podat žádost o registraci v e-tržišti, která bude vyřízena