Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013

21.11.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Česká daňová správa vydala informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí.

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen "příslušný kraj") prostřednictvím svých územních pracovišť (dále jen "ÚzP"), u nichž jsou uloženy spisy poplatníků (dále jen "spravující ÚzP"). Územní pracoviště finančních úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo finanční úřady zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "původní FÚ"). Územní pracoviště, která se nenacházejí v sídle příslušného kraje, jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva financí č. 48/2012 Sb.

Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím ÚzP příslušného finančního úřadu.

Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k 1. 1. 2013 provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka. Spravující ÚzP je určeno podle jednotného níže popsaného algoritmu.

Postup stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí v příslušném kraji:

A. Má-li poplatník místo pobytu / sídlo v příslušném kraji - spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě původního FÚ, v jehož územní působnosti se nacházelo sídlo / místo pobytu poplatníka v roce 2012.

B. Nemá-li poplatník místo pobytu / sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které spadaly do obvodu územní působnosti jediného původního FÚ - spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě tohoto původního FÚ.

C. Nemá-li poplatník právnická osoba sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ - spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ*).

D. Nemá-li poplatník fyzická osoba místo pobytu v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ, vychází se z územní příslušnosti nemovitostí k původním FÚ a spravující ÚzP je určeno takto:

I. je-li poplatníkem pouze daně z pozemků, je spravujícím ÚzP Určené územní pracoviště v sídle FÚ,

II. má-li v kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních FÚ v kraji, z toho stavby má v územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravujícím ÚzP je územní pracoviště určené dle obvodu územní působnosti původního FÚ spravujícího stavby,

III. má-li různé druhy staveb v obvodu územní působnosti více původních FÚ, je spravující ÚzP dle příslušnosti podle druhu stavby a následujících priorit:

1. H - obytný dům

Má-li jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Má-li více obytných domů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.

2. R - byt

Nemá-li žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům a má více bytů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.

3. J - stavba pro rodinnou rekreaci

Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má více staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více původních FÚ,