Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odevzdání Přehledu za rok 2012

6.3.2013, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 je nejpozději do 2. 5. 2013.

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2012 se týká zhruba 1 200 000 podnikatelů, řemeslníků a živnostníků.  K 31. 12. 2012 sice evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 994 088 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), ale povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 platí i pro ty OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku 2012.

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 je nejpozději do 2. 5. 2013. OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí podat Přehled nejpozději do 1. 8. 2013. Tuto skutečnost musí OSVČ oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) do 30. 4. 2013. Pro OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, je termín pro podání Přehledu nejpozději do 31. 7. 2013. Za nepodání Přehledu nebo jeho opožděné podání hrozí OSVČ sankce, OSSZ tak může přistoupit k uložení sankce bez předchozího upozornění na nepodání Přehledu.

Od měsíce podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 platí OSVČ zálohy v nové výši, vypočtené podle daňového základu dosaženého v roce 2012, minimálně 1 890 Kč, vykonává-li hlavní samostatnou činnost, je-li účastna důchodového spoření (II. pilíř), minimálně 1 696 Kč. OSVČ, která v roce 2012 vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, bude povinna platit zálohy na pojistné, minimálně 756 Kč, je-li účastna důchodového spoření, minimálně 679 Kč, pokud její daňový základ byl v roce 2012 alespoň 60 329 . Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o 5 028 Kč, za každý kalendářní měsíc, ve kterém tato OSVČ nevykonávala vedlejší činnost. Rozhodná částka (daňový základ) pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2013činí 62 121 Kč.

Přehled je možné podat elektronicky nebo doručit příslušné OSSZ v písemné formě. Jedním z možných způsobů snadného elektronického podání je využití datové schránky. OSVČ vyplněný Přehled odešle prostřednictvím své datové schránky do speciální datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk) zřízené za tímto účelem. K tomu využije elektronický formulář ČSSZ (formát XML) s funkcí pro přímé odeslání do speciální datové schránky ČSSZ. Stiskem jednoho tlačítka se automaticky spáruje datová schránka OSVČ se speciální datovou schránkou ČSSZ a tím je povinnost podání Přehledu jednoduše splněna. Toto podání však nemůže obsahovat více