Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novinky ve školním roce 2019/2020

2.9.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo na svých webových stránkách novinky ve školství pro školní rok 2019/2020.

Navýšení platů ve školství

  • Od ledna se platy pedagogických pracovníků zvýší o 10 % a nepedagogických pracovníků o 7 %. Cílem je, aby v roce 2021 byly platy pedagogů i nepedagogů na 150 % úrovně roku 2017.

Pilotáž nového předmětu technika

  • Ve vybraných školách začne pilotní ověřování nového předmětu technika. Je zacíleno na žáky druhého stupně, bude se vyučovat jednu hodinu týdně, případně jako dvouhodinovka v rámci čtrnácti dnů. Ve výuce by dle možností školy měla být aplikována informatika a výuka celkově by měla být propojena s informačními a digitálními technologiemi, robotikou a zároveň by měla podporovat rozvoj praktických dovedností potřebných do života. Pilotního ověřování obsahu se v letošním roce zúčastní 20 až 30 škol, finálně by měl být těchto škol zhruba dvojnásobek. Pro pilotní ověřování byly vybrány školy, které již v současné chvíli disponují personálním zabezpečením pro oblast technika. Provozní a personální náklady jim uhradí MŠMT. 

Společné vzdělávání

  • V průběhu školního roku začne platit novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Novela stanovuje nejvyšší počet pedagogických pracovníků v běžných třídách základní školy, nabídne další možnosti zřízení speciálních tříd a upravuje podmínky pro doporučování individuálního vzdělávacího plánu. Nově se také definuje seznam kompenzačních pomůcek a jejich cen v souvislosti s vývojem trhu a finanční náročnost kompenzačních pomůcek a asistenta pedagoga. Cílem je snížit administrativní zátěž pro školy a školská poradenská zařízení a efektivně vynakládat finance.
  • Od 1. 1. 2020 budou asistenti pedagoga ve speciálních školách financováni jako standardní pozice, ne jako podpůrná opatření nebo příplatky k normativům. Cílem je snížit školám nadměrnou administrativu a upevnit pozici asistenta. Nově bude také ve speciálních školách nastaven maximální financovaný počet hodin výuky asistenta tak, aby odpovídal učebnímu plánu v daném ročníku a příslušnému rámcovému vzdělávacímu programu. Základní školy pro žáky se závažnými vadami řeči budou mít nově financovány jednu hodinu výuky týdně navíc pro každého žáka, kterou bude možné využít na individuální logopedickou péči. Sjednotil se také maximální týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, kterou asistent vykonává. Pro asistenty ve speciálních školách a třídách byl stanoven na 36 hodin týdně, pro asistenty ve třídách běžných škol pak v rozmezí 32 až 36 hodin týdně. Tato úprava počtu hodin přímé pedagogické činnosti je účinná již od 1. září 2019, u běžných tříd se však začne platit až od 1. září 2021.

Reforma financování

  • Od ledna 2020 se změní systém financování regionálního školství. Školy už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Nový systém zohlední rozdílnou velikostní a oborovou strukturu škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílnou platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.
  • Otevírá se prostor pro vyšší míru dělení tříd na skupiny, možnost využití tandemové výuky a postupné snižování počtu žáků ve třídě (za podmínky vytvoření odpovídajících prostorových podmínek ze strany zřizovatelů škol a odpovídajícího personálního zajištění). Od ledna 2020 se také upravuje minimální průměrný počet žáků ve třídě v úplné škole, která má nejvýše 2 třídy v ročníku, z původních 17 žáků na 15 žáků.
  • Na období září – prosinec 2019 byl vyhlášen rozvojový program, jehož cílem je dofinancování úvazků pedagogů, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti s připravovanou změnou