Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novinky v sociálním pojištění od 1. 1. 2011

1.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Od 1. ledna 2011 nastávají v sociálním pojištění významné změny, které vyplývají ze zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento zákon byl v Parlamentu ČR schválen v režimu legislativní nouze, a to v Poslanecké sněmovně dne 2. 11. 2010 (sněmovní tisk č. 155) a v Senátu dne 12. 11. 2010 (senátní tisk č. 363). Součástí tohoto zákona jsou změny i v oblasti nemocenského pojištění a v oblasti pojistného na sociální pojištění.

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

     V oblasti nemocenského pojištění dochází ke změnám u nemocenského, které se týkají výše dávky a doby poskytování dávky. Výše nemocenského se stanoví od roku 2011 v jednotné procentní sazbě a činí 60 % denního vyměřovacího základu. Výše nemocenského tedy nebude záviset na délce dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Pro rok 2010 byla přechodně stanovena jednotná sazba 60 % denního vyměřovacího základu s tím, že od roku 2011 mělo dojít k návratu k původní úpravě sazeb nemocenského, které byly odstupňovány podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény činila sazba 60 % denního vyměřovacího základu, od 31. do 60. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény činila sazba 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. kalendářního dne činila sazba 72 % denního vyměřovacího základu). Tato původní úprava diferencovaných sazeb byla od roku 2011 zrušena a nahrazena trvale jednotnou sazbou.

     Další změna u nemocenského se týká období, po které se nemocenské poskytuje. Tato změna je dočasná a týká se období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013; v tomto období se nemocenské poskytuje až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. K celkovému prodloužení obecné podpůrčí doby přitom nedochází, tj. podpůrčí doba u nemocenského trvá (jako dosud) nejvýše 380 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti, avšak v rámci této podpůrčí doby se nemocenské vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

     K úpravě podpůrčí doby pro výplatu nemocenského však došlo u poživatelů starobních důchodů a invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně. U těchto poživatelů důchodů je podle § 28 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění stanovena ještě zvláštní podpůrčí doba, která před rokem 2011 činila 70 kalendářních dnů počítaných od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Od roku 2011 až do roku 2013 u těchto poživatelů důchodů platí, že se jim nemocenské vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů.

     V návaznosti na uvedený posun začátku výplaty nemocenského došlo zároveň ke změně zákoníku práce, kdy náhrada mzdy, platu nebo odměny vyplácená zaměstnavatelem přísluší zaměstnanci v období od roku 2011 do roku 2013 v době prvních 21 (do konce roku 2010 v době prvních 14) kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény; tzv. karenční doba prvních tří pracovních dnů, za které se uvedená náhrada neposkytuje, zůstala beze změny.

     Zvlášť je upravena situace, kdy dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa vznikla v roce 2010 a přechází do roku 2011. Podle přechodného ustanovení zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí, vznikla-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa v roce 2010 a trvá ještě v roce 2011, vyplácí se nemocenské a náhrada mzdy, platu nebo odměny podle právních předpisů ve znění účinném ke dni 31. prosince 2010.

     To znamená, že se v těchto případech bude postupovat podle právní úpravy účinné před rokem 2011, tj. nemocenské se bude vyplácet od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a do 14. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény bude zaměstnanci příslušet náhrada mzdy, platu nebo odměny, a to i když tento 15. kalendářní den trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény spadne do období po roce 2010.

Příklad č. 1

Zaměstnanec byl uznán dočasně práceneschopným od 27. prosince 2010 a tato dočasná pracovní neschopnost trvala do 31. ledna 2011. V tomto případě bude zaměstnanci náležet výplata nemocenského od 10. ledna 2011 (tj. od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti) a do 9. ledna 2011 bude zaměstnanci příslušet náhrada mzdy od zaměstnavatele za pracovní dny v období od 30. prosince 2010 do 9. ledna 2011 (za první tři pracovní dny, tj. za dny 27. 28. a 29. prosince 2010, náhrada mzdy nepřísluší).

Příklad č. 2

Zaměstnanec byl uznán dočasně práceneschopným od 3. ledna 2011 a tato dočasná pracovní neschopnost trvala do 31. ledna 2011. V tomto případě bude zaměstnanci náležet výplata nemocenského od 24. ledna 2011 (tj. od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti) a do 23. ledna 2011 bude zaměstnanci příslušet náhrada mzdy od zaměstnavatele za pracovní dny v období od 6. ledna 2011 do 23. ledna 2011 (za první tři pracovní dny, tj. za dny 3. 4. a 5. ledna 2011, náhrada mzdy nepřísluší).

     V nemocenském pojištění dochází od roku 2011 ještě ke změně, která se týká vzniku nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných. Tato změna spočívá ve zrušení úpravy, podle níž se osoba samostatně výdělečně činná mohla k účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných přihlásit zpětně, pokud přihlášku k účasti na nemocenském pojištění podala do osmi dnů od zahájení samostatné výdělečné činnosti.

ZMĚNY V POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

     V oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále ve zkratce „pojistné na sociální pojištění“) nastávají změny předně v sazbách pojistného na sociální