Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Neplacené volno a neomluvená absence z pohledu zdravotního pojištění

20.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1. NEPLACENÉ VOLNO POSKYTNUTÉ ZAMĚSTNANCI

     Obecně platí, že v případě poskytnutí neplaceného volna se pojistné zdravotní pojišťovně odvádí, nicméně i tomto případě existují výjimky (dále vyjmenované), kdy není povinností zaměstnavatele pojistné z neplaceného volna uhradit. Pojistné se vypočítává z minimální mzdy (trvá­li neplacené volno celý kalendářní měsíc) nebo se k zúčtovanému hrubému příjmu zaměstnance připočítává poměrná část minimální mzdy za každý celý kalendářní den trvání neplaceného volna. Jednu třetinu pojistného z titulu neplaceného volna hradí zaměstnanec.

Úhrada zbývajících dvou třetin pojistného, placeného v souvislosti s poskytnutím neplaceného volna zaměstnavatelem, může být řešena dvěma způsoby:

1. zaměstnavatel standardně odvede z neplaceného volna dvě třetiny pojistného jako při odvodu pojistného ze zúčtovaného hrubého příjmu,

2. zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem písemnou smlouvu o úhradě dvou třetin pojistného, které hradí zaměstnavatel, v tom smyslu, kdy se zaměstnanec zaváže, že zaměstnavateli zcela (nebo zčásti) toto pojistné uhradí. 

     Není-li taková smlouva uzavřena, uplatní se postup podle bodu č. 1. Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nějakým způsobem dohodnou, může být pro daný účel použit například tento vzor písemné smlouvy:

SMLOUVA
o úhradě (části) pojistného na základě poskytnutého pracovního volna bez náhrady příjmu,
uzavřená mezi smluvními stranami

Zaměstnavatel: ................................................................... se sídlem: ........................................................... IČ: ............................. Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ............................................................ soudem v........................ oddíl ....................... vložka............................. jednající.................................
(dále jen zaměstnavatel)

a

Zaměstnanec: ............................................................ narozen: ............................... bytem: ................................................................
(dále jen zaměstnanec)

I.

Smluvní strany se dohodly, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci na základě podané žádosti pracovní volno bez náhrady příjmu (neplacené volno) v období od ....................... do ................................., tedy celkem ................................. kalendářních dnů. Pojistné z takto poskytnutého pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna) činí .................... Kč (viz § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

II.

Varianta A:
Zaměstnanec uhradí zaměstnavateli celou částku pojistného z titulu pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna) ve výši .............................................Kč.

Varianta B:
Z celkové částky pojistného z titulu pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna) ve výši ............................. Kč uhradí zaměstnanec ............................... Kč, zbývající část pojistného ve výši ........................... Kč zaplatí zaměstnavatel ze svých prostředků.

III.

Úhrada částky ............................. Kč bude provedena srážkou ze mzdy zaměstnance za měsíc ..................................... 2009.

IV.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že takto sjednané pracovní volno bez náhrady příjmu (neplacené volno) bude čerpáno v jiném rozsahu nebo nebude čerpáno vůbec, pozbývá tato smlouva účinnosti.

V.

Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V ........................................ dne ...................................

......................................

zaměstnanec

......................................

zaměstnavatel

     Podmínkou pro provedení odvodu pojistného je skutečnost, že neplacené volno trvá po dobu nejméně jednoho celého kalendářního dne. Je­li toto pracovní volno bez náhrady příjmu poskytnuto po dobu kratší (půldny, hodiny), pak se v takovém případě pojistné neodvádí a tyto části dnů se pro daný účel ani nesčítají.

     Zaměstnanec si sám nemůže platit žádné pojistné, proto veškeré úhrady pojistného z neplaceného volna probíhají zásadně prostřednictvím zaměstnavatele, i když jsou tyto částky sraženy zaměstnanci z jeho příjmu. Obdobně se postupuje například tehdy,