Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Lékařské prohlídky

27.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3 Lékařské prohlídky

Jaroslava Pfeilerová

V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má zaměstnavatel povinnost zajistit lékařské prohlídky svých zaměstnanců. Od 1. 4. 2011 platí zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tento dlouho očekávaný právní předpis nahradil zastaralý zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Od účinnosti tohoto zákona je používán termín „pracovnělékařské služby“, který zahrnují následující problematiku:

  • - Vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzovaní zdravotní způsobilosti k práci.
  • - Poradenství zaměřené na ochranu zdraví, které mimo jiné stanoví povinnost zaměstnavatele proškolit vybrané zaměstnance k tomu, aby byli schopni provést první předlékařskou pomoc.
  • - Pravidelný dohled na pracovištích hygienické povahy.

Vstupní lékařské prohlídky

V souladu s ustanovením § 32 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen v případech stanovených zvláštním předpisem zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Nejvhodnější by bylo provedení vstupní lékařské prohlídky u lékaře, se kterým má zaměstnavatel uzavřenu smlouvu o poskytování závodní preventivní péče. Vstupní lékařská prohlídka by měla být zaměřena na konkrétní výkon práce na konkrétním pracovišti. Z toho důvodu musí zaměstnavatel lékaři poskytnout podrobnou informaci o tom, na jakou práci a na jaké pracoviště je zaměstnanec přijímán.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v ust. § 59 odst. 2, řeší dříve často diskutovanou problematiku – kdo bude hradit výdaje spojené se vstupní lékařskou prohlídkou. Toto ustanovení stanoví, jestliže uchazeč o zaměstnání absolvuje vstupní lékařskou prohlídku, ale pracovní poměr není následně uzavřen (např. z důvodu, že uchazeč nebyl shledán zdravotně způsobilým pro výkon práce), hradí související náklady uchazeč o zaměstnání. Pokud je pracovní poměr uzavřen, hradí náklady spojené se vstupní lékařskou prohlídkou zaměstnavatel. V praxi však může být dohodnut i jiný postup, např. zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou předem dohodnout, že náklady za prohlídku uhradí zaměstnanec a zaměstnavatel mu je proplatí až po uplynutí zkušební doby. Z hlediska zaměstnavatele jsou náklady vynaložené na vstupní lékařskou prohlídku zaměstnance daňově uznatelné.

Ostatní lékařské prohlídky

V rámci zajišťování závodní preventivní péče by na vstupní lékařské prohlídky měly navazovat další prohlídky – periodické, mimořádné, výstupní atd.

Povinnost zaměstnavatele zajistit lékařské prohlídky, jejich četnost a rozsah je stanovena různými právními předpisy (např. zákon č. 361/2000 Sb., zákona č. 187/2006 Sb. apod.). Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům sdělit, které zdravotnické zařízení jim poskytuje lékařskou péči a jakým druhům prohlídek, očkování a vyšetření souvisejících s výkonem práce se musejí