Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny od 28. 12. 2020 do 10. 1. 2021

12.1.2021, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

čá. 1/2021 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.

částka 1 z 7.1.2021

1/2021 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

částka 1 z 7.1.2021

2/2021 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

částka 1 z 7.1.2021

3/2021 Sb.

Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

částka 1 z 7.1.2021

4/2021 Sb.

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027, FIX %

částka 2 z 7.1.2021

5/2021 Sb.

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027, CPI %

částka 2 z 7.1.2021

9/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

částka 6 z 7.1.2021

10/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

částka 6 z 7.1.2021

11/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

částka 6 z 7.1.2021

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

598/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

4.1.2021

částka 242 z 23.12.2020

Přehled změn právních předpisů k 11.1.2021

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

500/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

597/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

poznámka

9/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

částka 6 z 7.1.2021

10/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

částka 6 z 7.1.2021

11/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

částka 6 z 7.1.2021

 

Přehled změn právních předpisů v období od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

579/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.

částka 238 z 31.12.2020

580/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

částka 238 z 31.12.2020

581/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.

částka 238 z 31.12.2020

582/2020 Sb.

Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje

částka 238 z 31.12.2020

583/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

částka 239 z 31.12.2020

584/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

částka 240 z 31.12.2020

585/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

částka 240 z 31.12.2020

586/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

částka 240 z 31.12.2020

587/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

částka 240 z 31.12.2020

588/2020 Sb.

Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

částka 240 z 31.12.2020

589/2020 Sb.

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

částka 240 z 31.12.2020

590/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

částka 240 z 31.12.2020

591/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

částka 241 z 31.12.2020

592/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

částka 241 z 31.12.2020

600/2020 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

částka 243 z 31.12.2020

601/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

částka 244 z 31.12.2020

602/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

částka 244 z 31.12.2020

603/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

částka 244 z 31.12.2020

604/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

částka 244 z 31.12.2020

605/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

částka 244 z 31.12.2020

606/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

částka 245 z 31.12.2020

607/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

částka 245 z 31.12.2020

608/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

částka 245 z 31.12.2020

609/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

částka 246 z 31.12.2020

610/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

částka 247 z 31.12.2020

611/2020 Sb.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

částka 248 z 31.12.2020

612/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

částka 248 z 31.12.2020

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

36/1960 Sb.

Zákon o územním členění státu

1.1.2021

36/1967 Sb.

Zákon o znalcích a tlumočnících

1.1.2021

29/1968 Sb.

Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy

1.1.2021

126/1971 Sb.

Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni

1.1.2021

248/1990 Sb.

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

1.1.2021

108/1995 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

185/2001 Sb.

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

1.1.2021

275/2002 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

188/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

7/2005 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

314/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

322/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

1.1.2021

34/2008 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

154/2010 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

31/2011 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

264/2011 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

444/2011 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

229/2014 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

223/2015 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

288/2020 Sb.

Zákon, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

2.1.2021

226/1995 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů

1.1.2021

352/2014 Sb.

Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024

1.1.2021

318/2020 Sb.

Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

1.1.2021

37/1967 Sb.

Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

1.1.2021

11/1985 Sb.

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

1.1.2021

184/1990 Sb.

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.

1.1.2021

77/1993 Sb.

Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

383/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

1.1.2021

384/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

1.1.2021

237/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

1.1.2021

388/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

1.1.2021

564/2002 Sb.

Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

1.1.2021

388/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

1.1.2021

505/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

1.1.2021

623/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

1.1.2021

41/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

1.1.2021

294/2005 Sb.

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

1.1.2021

352/2005 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

1.1.2021

353/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

124/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

1.1.2021

361/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb.

1.1.2021

513/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

208/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

1.1.2021

341/2008 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

1.1.2021

351/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

352/2008 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

1.1.2021

374/2008 Sb.

Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

478/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

364/2009 Sb.

Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)

1.1.2021

486/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

54/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

1.1.2021

61/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

65/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

1.1.2021

133/2010 Sb.

Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)

1.1.2021

170/2010 Sb.

Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

218/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)

1.1.2021

285/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.

1.1.2021

316/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

8/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb.

1.1.2021

82/2011 Sb.

Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

1.1.2021

158/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

278/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)

1.1.2021

440/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

464/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

249/2012 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

451/2012 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

457/2012 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

476/2012 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

1.1.2021

93/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

178/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

408/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

35/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

105/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.

1.1.2021

200/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

321/2014 Sb.

Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

1.1.2021

347/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

27/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

123/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

1.1.2021

212/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

248/2015 Sb.

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

1.1.2021

270/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

306/2015 Sb.

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

1.1.2021

360/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

388/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

83/2016 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

93/2016 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů

1.1.2021

94/2016 Sb.

Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

1.1.2021

152/2016 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.

1.1.2021

383/2016 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

1.1.2021

387/2016 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

410/2016 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

437/2016 Sb.

Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

1.1.2021

153/2017 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

1.1.2021

386/2017 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.

1.1.2021

412/2017 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

210/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

1.1.2021

258/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

334/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

130/2019 Sb.

Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

1.1.2021

199/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

1.1.2021

200/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

305/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

1.1.2021

307/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

310/2019 Sb.

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

1.1.2021

345/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

358/2019 Sb.

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

1.1.2021

364/2002 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)

1.1.2021

471/2002 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)

1.1.2021

593/2004 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)

1.1.2021

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

586/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2020

částka 240 z 31.12.2020

601/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

31.12.2020

částka 244 z 31.12.2020

382/2015 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2021

čl. I body 7, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30 a 34 a čl. III bod 2
částka 161 z 28.12.2015

113/2018 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

čl. I bod 27
částka 56 z 15.6.2018

80/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

1.1.2021

čl. V body 112, 238 až 243
částka 37 z 27.3.2019

176/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2021

čl. I bod 149, pokud jde o § 155b, body 152 a 154
částka 77 z 16.7.2019

227/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2021

částka 98 z 5.9.2019

254/2019 Sb.

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

1.1.2021

částka 110 z 9.10.2019

255/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých

1.1.2021

částka 110 z 9.10.2019

278/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

čl. I bod 13
částka 120 z 6.11.2019

354/2019 Sb.

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

1.1.2021

částka 148 z 20.12.2019

1/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 1 z 3.1.2020

12/2020 Sb.

Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

1.1.2021

§ 16 bod 34 § 6l odst. 2
částka 5 z 17.1.2020

33/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

1.1.2021

částka 16 z 13.2.2020

48/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

čl. I bod 44, pokud jde o § 6q odst. 8, bod 52, bod 55, pokud jde o § 9a odst. 2 písm. d), a bod 58
částka 22 z 26.2.2020

49/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.1.2021

částka 22 z 26.2.2020

51/2020 Sb.

Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

1.1.2021

částka 22 z 26.2.2020

117/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2021

(nové datum účinnosti stanoveno novelou zák. č. 422/2020, původní účinnost od 1.11.2020)
částka 43 z 24.3.2020

166/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

1.1.2021

částka 60 z 15.4.2020

205/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2021

čl. I bod 31
částka 73 z 27.4.2020

229/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

1.1.2021

čl. I bod 6
částka 83 z 6.5.2020

231/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

čl. I bod 2
částka 83 z 6.5.2020

237/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2021

částka 88 z 12.5.2020

261/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 97 z 2.6.2020

282/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 108 z 26.6.2020

283/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2021

částka 108 z 26.6.2020

285/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

1.1.2021

čl. I body 32, 33, 36 až 53, 55, 57 až 60, 69, 72, 74, 87 a 92, čl. II body 2 a 4, čl. III až VI, čl. VIII bod 11 a čl. IX
částka 108 z 26.6.2020

336/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2021

částka 134 z 6.8.2020

386/2020 Sb.

Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

1.1.2021

čl. III a IV
částka 155 z 25.9.2020

403/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2021

prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení
částka 163 z 13.10.2020

481/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2021

prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení
částka 196 z 27.11.2020

482/2020 Sb.

Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

1.1.2021

částka 196 z 27.11.2020

484/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.1.2021

čl. I body 43, 44 a 48, čl. II body 5 a 7 a část šestá
částka 198 z 27.11.2020

495/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 203 z 2.12.2020

526/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 218 z 17.12.2020

527/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 218 z 17.12.2020

527/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

čl. III body 2 až 4, 6, 13, 15 až 86, 90 až 93 a čl. V body 3 až 6
částka 218 z 17.12.2020

540/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

1.1.2021

částka 221 z 18.12.2020

541/2020 Sb.

Zákon o odpadech

1.1.2021

částka 222 z 23.12.2020

542/2020 Sb.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

1.1.2021

částka 223 z 23.12.2020

543/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

1.1.2021

částka 223 z 23.12.2020

545/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 224 z 23.12.2020

584/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

1.1.2021

částka 240 z 31.12.2020

585/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 240 z 31.12.2020

587/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 240 z 31.12.2020

600/2020 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

1.1.2021

částka 243 z 31.12.2020

602/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 244 z 31.12.2020

609/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

1.1.2021

částka 246 z 31.12.2020

555/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

31.12.2020

částka 229 z 23.12.2020

42/2017 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

1.1.2021

čl. I bod 2
částka 15 z 20.2.2017

185/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

1.1.2021

částka 79 z 25.7.2019

31/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

čl. I body 3 až 6
částka 15 z 6.2.2020

322/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

1.1.2021

část čtvrtá
částka 128 z 15.7.2020

381/2020 Sb.

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

1.1.2021

částka 154 z 25.9.2020

382/2020 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

1.1.2021

částka 154 z 25.9.2020

383/2020 Sb.

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021

1.1.2021

částka 154 z 25.9.2020

387/2020 Sb.

Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

1.1.2021

částka 156 z 30.9.2020

430/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky

1.1.2021

částka 175 z 30.10.2020

479/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

1.1.2021

částka 195 z 27.11.2020

487/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 200 z 30.11.2020

492/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

1.1.2021

částka 202 z 2.12.2020

493/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

1.1.2021

částka 202 z 2.12.2020

496/2020 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

1.1.2021

částka 203 z 2.12.2020

517/2020 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

1.1.2021

částka 213 z 11.12.2020

546/2020 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

1.1.2021

částka 225 z 23.12.2020

547/2020 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

1.1.2021

částka 225 z 23.12.2020

556/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

1.1.2021

částka 229 z 23.12.2020

565/2020 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

1.1.2021

částka 232 z 23.12.2020

566/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

1.1.2021

částka 233 z 23.12.2020

567/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 233 z 23.12.2020

579/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.

1.1.2021

částka 238 z 31.12.2020

580/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

1.1.2021

částka 238 z 31.12.2020

603/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 244 z 31.12.2020

604/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 244 z 31.12.2020

169/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.

1.1.2021

čl. I body 4 až 7
částka 69 z 3.7.2015

422/2016 Sb.

Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

1.1.2021

§ 77 odst. 1 písm. a) bod 2
částka 172 z 23.12.2016

269/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

čl. I body 35, 64, 68, 69 a 124
částka 117 z 29.10.2019

20/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

1.1.2021

čl. I body 3, 4 a 23
částka 9 z 27.1.2020

310/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 123 z 8.7.2020

340/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 136 z 11.8.2020

341/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 136 z 11.8.2020

345/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

1.1.2021

částka 138 z 14.8.2020

346/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

1.1.2021

částka 138 z 14.8.2020

357/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 144 z 28.8.2020

359/2020 Sb.

Vyhláška o měření elektřiny

1.1.2021

částka 146 z 4.9.2020

360/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.

1.1.2021

částka 146 z 4.9.2020

372/2020 Sb.

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021

1.1.2021

§ 2
částka 151 z 17.9.2020

404/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.

1.1.2021

částka 163 z 13.10.2020

405/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

čl. III
částka 164 z 13.10.2020

428/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021

1.1.2021

částka 173 z 30.10.2020

454/2020 Sb.

Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční

1.1.2021

částka 184 z 23.11.2020

455/2020 Sb.

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

1.1.2021

částka 184 z 23.11.2020

456/2020 Sb.

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

1.1.2021

částka 185 z 23.11.2020

457/2020 Sb.

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

1.1.2021

částka 186 z 23.11.2020

458/2020 Sb.

Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

1.1.2021

částka 187 z 23.11.2020

459/2020 Sb.

Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

1.1.2021

částka 188 z 23.11.2020

466/2020 Sb.

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

1.1.2021

částka 191 z 27.11.2020

480/2020 Sb.

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

1.1.2021

částka 195 z 27.11.2020

485/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 199 z 27.11.2020

486/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 199 z 27.11.2020

488/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 200 z 30.11.2020

490/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 201 z 2.12.2020

494/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 202 z 2.12.2020

502/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 206 z 4.12.2020

503/2020 Sb.

Vyhláška o výkonu znalecké činnosti

1.1.2021

částka 207 z 7.12.2020

504/2020 Sb.

Vyhláška o znalečném

1.1.2021

částka 207 z 7.12.2020

505/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví

1.1.2021

částka 207 z 7.12.2020

506/2020 Sb.

Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti

1.1.2021

částka 207 z 7.12.2020

507/2020 Sb.

Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

1.1.2021

částka 207 z 7.12.2020

508/2020 Sb.

Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

1.1.2021

částka 207 z 7.12.2020

510/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

1.1.2021

částka 209 z 9.12.2020

516/2020 Sb.

Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách

1.1.2021

částka 212 z 11.12.2020

518/2020 Sb.

Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance

1.1.2021

částka 213 z 11.12.2020

520/2020 Sb.

Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů

1.1.2021

částka 214 z 11.12.2020

525/2020 Sb.

Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

1.1.2021

částka 217 z 17.12.2020

548/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 225 z 23.12.2020

549/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 225 z 23.12.2020

553/2020 Sb.

Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

1.1.2021

částka 227 z 23.12.2020

554/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

1.1.2021

částka 228 z 23.12.2020

557/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického

1.1.2021

částka 229 z 23.12.2020

558/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického

1.1.2021

částka 229 z 23.12.2020

559/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

1.1.2021

částka 229 z 23.12.2020

560/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického

1.1.2021

částka 229 z 23.12.2020

561/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického

1.1.2021

částka 229 z 23.12.2020

563/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 230 z 23.12.2020

568/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 233 z 23.12.2020

570/2020 Sb.

Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

1.1.2021

částka 235 z 23.12.2020

571/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

1.1.2021

částka 235 z 23.12.2020

572/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

1.1.2021

částka 235 z 23.12.2020

573/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

1.1.2021

částka 235 z 23.12.2020

577/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 236 z 23.12.2020

581/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.

1.1.2021

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 238 z 31.12.2020

583/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

1.1.2021

částka 239 z 31.12.2020

589/2020 Sb.

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

1.1.2021

částka 240 z 31.12.2020

591/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

1.1.2021

částka 241 z 31.12.2020

592/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 241 z 31.12.2020

605/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

1.1.2021

částka 244 z 31.12.2020

606/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 245 z 31.12.2020

607/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 245 z 31.12.2020

608/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

1.1.2021

částka 245 z 31.12.2020

610/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

1.1.2021

částka 247 z 31.12.2020

612/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 248 z 31.12.2020

67/2020 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

1.1.2021

částka 28 z 12.3.2020

272/2020 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

1.1.2021

částka 102 z 11.6.2020

291/2020 Sb.

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

1.1.2021

částka 111 z 24.6.2020

376/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

1.1.2021

částka 152 z 22.9.2020

385/2020 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

1.1.2021

částka 154 z 25.9.2020

497/2020 Sb.

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

1.1.2021

částka 203 z 2.12.2020

529/2020 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)

1.1.2021

částka 219 z 15.12.2020

530/2020 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)

1.1.2021

částka 219 z 15.12.2020

550/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021

1.1.2021

částka 225 z 23.12.2020

551/2020 Sb.

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

1.1.2021

částka 225 z 23.12.2020

576/2020 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

1.1.2021

částka 235 z 23.12.2020

611/2020 Sb.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

28.12.2020

částka 248 z 31.12.2020

337/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

1.1.2021

částka 142 z 17.12.2019

149/2020 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

částka 55 z 8.4.2020

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis

název předpisu

novelizováno

k datu

poznámka

161/2020 Sb.

Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

586/2020 Sb.

31.12.2020

částka 240 z 31.12.2020

191/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

601/2020 Sb.

31.12.2020

částka 244 z 31.12.2020

141/1961 Sb.

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

255/2019 Sb.

1.1.2021

částka 110 z 9.10.2019

20/1987 Sb.

Zákon České národní rady o státní památkové péči

403/2020 Sb.

1.1.2021

částka 163 z 13.10.2020

44/1988 Sb.

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

403/2020 Sb.

1.1.2021

částka 163 z 13.10.2020

44/1988 Sb.

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

609/2020 Sb.

1.1.2021

částka 246 z 31.12.2020

61/1988 Sb.

Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

403/2020 Sb.

1.1.2021

částka 163 z 13.10.2020

61/1988 Sb.

Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

609/2020 Sb.

1.1.2021

částka 246 z 31.12.2020

565/1990 Sb.

Zákon České národní rady o místních poplatcích

278/2019 Sb.

1.1.2021

viz čl. I bod 13 novely
částka 120 z 6.11.2019

565/1990 Sb.

Zákon České národní rady o místních poplatcích

543/2020 Sb.

1.1.2021

částka 223 z 23.12.2020

565/1990 Sb.

Zákon České národní rady o místních poplatcích

609/2020 Sb.

1.1.2021

částka 246 z 31.12.2020