Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kdy se neodvádí zdravotní pojištění z neplaceného volna?

28.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Jednou ze specifických zvláštností zdravotního pojištění je placení pojistného v souvislosti s poskytnutím pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna) zaměstnanci. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 3 odst. 5 stanoví podmínky, za kterých je pojistné z neplaceného volna zaměstnavatelem placeno jak v případě, kdy neplacené volno trvá po celý kalendářní měsíc, tak za situace, kdy je toto volno poskytnuto zaměstnanci po dobu kratší než celý kalendářní měsíc. Nicméně pod písmeny a) - c) tohoto zákonného ustanovení jsou taxativně vyjmenovány situace, kdy se pojistné na zdravotní pojištění v důsledku poskytnutého neplaceného volna neplatí.

     Na následujících příkladech z praxe si názorně rozebereme jednotlivé případy jak z pohledu zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Příklad č. 1

Zaměstnanec byl na základě výsledků voleb zvolen starostou obce.

Nastává situace, kdy zaměstnanec bude vykonávat veřejnou funkci. V tomto případě bude ze strany zaměstnavatele uplatněn postup, podle kterého nedojde k rozvázání pracovního poměru, nýbrž zaměstnanci bude v souvislosti s touto novou skutečností poskytnuto neplacené volno. Z tohoto neplaceného volna zaměstnavatel pojistné platit nebude, pro účely kontroly ze strany zdravotní pojišťovny však musí mít ve své evidenci doloženo, že příslušný úřad za něj odvádí pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu. I když se na první pohled může jevit tato záležitost formalitou, z právní úpravy platné ve zdravotním pojištění potřeba doložení takového dokladu vyplývá.

Příklad č. 2

Zaměstnanec pracující u obchodní společnosti se dohodl se svým zaměstnavatelem na poskytnutí neplaceného volna na období měsíců července a srpna. Na tuto dobu uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem provozujícím stánek s občerstvením u koupaliště, kde bude po celou tuto dobu prodávat. Tuto skutečnost zaměstnanec oznámil svému zaměstnavateli - obchodní společnosti a současně předložil doklad o tom, že jeho dočasný zaměstnavatel za něj v období měsíců července a srpna odvádí pojistné na zdravotní pojištění, vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance.

Obchodní společnost neodvádí v měsících červenci a srpnu za tohoto zaměstnance pojistné z poskytnutého neplaceného volna, což pro účely kontroly ze strany zdravotní pojišťovny doloží výše zmíněným potvrzením od dočasného zaměstnavatele. Tento dočasný zaměstnavatel bude v měsících červenci a srpnu plnit za tohoto svého zaměstnance všechny povinnosti ve zdravotním pojištění, zejména pak řádně platit pojistné z dosaženého příjmu včetně přihlášení a odhlášení zaměstnance u jeho zdravotní pojišťovny.

Příklad č. 3

Zaměstnanec oznámil zaměstnavateli a s doložením kopie příslušného dokladu, který vyplnil na zdravotní pojišťovně, mu sdělil, že se bude dlouhodobě zdržovat v cizině, kde bude i zdravotně pojištěn. Současně požádal o poskytnutí neplaceného volna na celé toto období.

V takových případech je zapotřebí odlišit odhlášení občana z pojištění v České republice v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti v rámci Evropské unie a z titulu dlouhodobého pobytu v zahraničí.

O dlouhodobém pobytu v cizině dle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, hovoříme tehdy, jsou-li splněny tyto tři podmínky:

  1. nepřetržitý pobyt v cizině trvá déle než šest měsíců,

  2. zdravotní pojištění v cizině trvá po celou dobu pobytu v cizině,

  3. písemné prohlášení o ukončení platby pojistného bylo doručeno zdravotní pojišťovně před dnem ukončení platby pojistného.

Osoba, splňující uvedené podmínky, je tímto vyňata ze zdravotního pojištění v České republice a současně je povinna odevzdat před odjezdem průkaz pojištěnce. Za osobu dlouhodobě pobývající v cizině nikdo pojistné v ČR neplatí, současně však tato osoba nemá po uvedenou dobu nárok na úhradu