Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kdo je a kdo není nemocensky pojištěný?

21.3.2012, Zdroj: ČSSZ

Na tuto otázku naleznete odpověď v následujícím příspěvku.

Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství nemohou vykonávat práci a ztratí dočasně výdělek.

Kdo je nemocensky pojištěný?

Ze zákona jsou vždy automaticky nemocensky pojištění zaměstnanci a osoby  ve služebním poměru, avšak za předpokladu, že splňují tři základní podmínky:

  1. vykonávají zaměstnání na území ČR nebo přechodně mimo území ČR, pokud je místo výkonu práce trvale v ČR,
  2. zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů a
  3. sjednaná mzda či plat ze zaměstnání za kalendářní měsíc dosahuje alespoň tzv. rozhodného příjmu; v roce 2012 jde o částku 2 500 Kč.

V některých případech může účast na pojištění vzniknout, i pokud zaměstnání bylo uzavřeno na kratší než uvedenou dobu, byl sjednán plat či mzda nižší než je rozhodný příjem nebo nebyl např. sjednán vůbec.

Dále pak osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a tzv. zahraniční zaměstnanci (tj. zaměstnanci zaměstnavatele, jehož sídlo je v „nesmluvní cizině“, jsou-li pracovně činní v ČR přímo ve prospěch tohoto zahraničního zaměstnavatele).

Pro OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné. Pokud se OSVČ k pojištění rozhodne, písemně se přihlásí na předepsaném tiskopisu u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

K dobrovolnému nemocenskému pojištění se může přihlásit i zahraniční zaměstnanec (tj. člověk, který pracuje v ČR pro zaměstnavatele, který má sídlo ve státě, s nímž nemá ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení a ani nejde o stát EU).

Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

Ano. Nemocenského pojištění nejsou sami o sobě účastni studenti a žáci a důchodci, kteří nevykonávají výdělečnou činnost. Nejde totiž o osoby, které v době nemoci přicházejí o výdělek. I nadále nejsou nemocensky pojištěny osoby, které vykonávají práci na základě dohody o provedení práce, pokud je jejich příjem nižší nebo roven částce 10 000 Kč za měsíc. Účast na pojištění vzniká osobám, které vykonávaly zaměstnání déle než 15 kalendářních dnů, avšak sjednaný příjem byl nižší než rozhodný příjem 2 500 Kč (nebo nebyl příjem sjednán vůbec) jen v těch měsících po dobu trvání takového zaměstnání, ve kterých dosáhly alespoň částky zmíněnéhorozhodného příjmu (tzv. zaměstnání malého rozsahu).

Účast na nemocenském pojištění nezakládá krátkodobé zaměstnání, tj. kratší než 15 kalendářních dnů po sobě jdoucích, pokud je jednorázovým nahodilým zaměstnáním. Stejně tak tehdy,