Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

K nové úpravě nemocenského pojištění - 4. část

20.11.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí část článku

     Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009, avšak ještě za účinnosti tohoto zákona se budou v roce 2009 používat předpisy nemocenského pojištění účinné ke dni 31. prosince 2008. Pro používání těchto předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008 platí následující zásady.

Postup u dávek přecházejících z roku 2008 do roku 2009

     Dávky nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009 a tento nárok trvá po 31. prosinci 2008, se po 31. prosinci 2008 vyplácejí za podmínek a ve výši podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008, pokud není v přechodných ustanoveních zákona č. 187/2006 Sb. výslovně u jednotlivých dávek stanoveno jinak. To znamená, že se tyto dávky nepřepočítají podle nového zákona a nevztáhnou se na ně ustanovení nového zákona, nýbrž se na ně budou nadále aplikovat dosavadní právní předpisy (tj. předpisy účinné ke dni 31. prosince 2008). Podle dosavadních právních předpisů (zejm. zákona č. 54/1956 Sb. a zákona č. 88/1968 Sb.) se dávky přepočítávají od 1. ledna kalendářního roku podle nové výše redukčních hranic. Pro tento přepočet se nepoužijí redukční hranice podle nového zákona o nemocenském pojištění (které jsou tři a činí 786 Kč, 1 178 Kč a 2 356 Kč), nýbrž redukční hranice stanovené podle principů dosavadních právních předpisů - tyto redukční hranice jen pro účely přepočtu stanoví vláda nařízením. Vláda přijala nařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů. Podle tohoto nařízení se redukční hranice platné v roce 2008 zvyšují od 1. ledna 2009 tak, že částka první redukční hranice ve výši 550 Kč se zvyšuje na 610 Kč a částka druhé redukční hranice ve výši 790 Kč se zvyšuje na 870 Kč.

     Dávky nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009 a nárok na ně trvá i po 31. prosinci 2008, se od 1. ledna 2009 přepočtou tak, že se pro jejich nový výpočet použije denní vyměřovací základ stanovený podle nových redukčních hranic 610 Kč a 870 Kč.

     Denní vyměřovací základ pro přepočet nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny (od 1. ledna 2009 se tato dávka nazývá již ošetřovné) se stanoví tak, že vypočtený denní vyměřovací základ se do částky 610 Kč počítá 90 %, z částky nad 610 Kč do 870 Kč se počítá 60 % a k částce nad 870 Kč se nepřihlíží. Od 1. ledna 2009 může tento denní vyměřovací základ činit nejvýše 705 Kč.

     Denní vyměřovací základ pro přepočet peněžité pomoci v mateřství a stanovení vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se stanoví tak, že vypočtený denní vyměřovací základ se do částky 610 Kč počítá v plné výši, z částky nad 610 Kč do 870 Kč se počítá 60 % a k částce nad 870 Kč se nepřihlíží. Od 1. ledna 2009 může tento denní vyměřovací základ činit nejvýše 766 Kč.

Příklad č. 1

Dočasná pracovní neschopnost vznikla od 15. prosince 2008 a vypočtený denní vyměřovací základ činil 910 Kč a po redukci (prostřednictvím redukčních hranic ve výši 550 Kč a 790 Kč) 639 Kč. Nemocenské vypočtené z tohoto redukovaného denního vyměřovacího základu ke dni 31. prosince 2008, kdy platí sazba 60 %, činilo 384 Kč. Od 1. ledna 2009 se toto nemocenské přepočte s použitím nově stanoveného denního vyměřovacího základu podle nových redukčních hranic. Tento nový denní vyměřovací základ bude činit 705 Kč (tj. 90 % z částky 610 a 60 % z rozdílu částek 870 Kč a 610 Kč, tedy 549 Kč + 156 Kč = 705 Kč) a nemocenské vypočtené z tohoto nově stanoveného denního vyměřovacího základu ke dni 1. ledna 2009, kdy stále platí sazba 60 %, bude činit 423 Kč.

Příklad č. 2

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vznikl od 15. prosince 2008 a vypočtený denní vyměřovací základ činil 760 Kč a po redukci (prostřednictvím redukčních hranic ve výši 550 Kč a 790 Kč) 676 Kč. Peněžitá pomoc v mateřství vypočtená z tohoto redukovaného denního vyměřovacího základu v procentní sazbě 69 % činila ke dni 31. prosince 2008 467 Kč (tj. 69 % z 676 Kč se zaokrouhlením na celé koruny směrem nahoru). Od 1. ledna 2009 se tato peněžitá pomoc v mateřství přepočte s použitím nově stanoveného denního vyměřovacího základu podle nových redukčních hranic. Tento nový denní vyměřovací základ bude činit 700 Kč (tj. 100 % z částky 610 Kč a 60 % z rozdílu částek 760 Kč a 610 Kč, tedy 610 Kč + 90 Kč = 700 Kč) a peněžitá pomoc v mateřství vypočtená z tohoto nově stanoveného denního vyměřovacího základu ke dni 1. ledna 2009 s použitím sazby 69 % bude činit 483 Kč. Pro přepočet peněžité pomoci v mateřství se použije dosavadní sazba 69 % (nikoliv 70 % podle nového zákona o nemocenském pojištění), neboť podle přechodných ustanovení se dávky, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009 a tento nárok trvá po 31. prosinci 2008, po 31. prosinci 2008 vyplácejí ve výši stanovené podle dosavadních předpisů.

     Přepočet dávek od 1. ledna 2009 podle nových redukčních hranic se provádí automaticky, tj. bez žádosti pojištěnce. Přepočet se v praxi provede vždy, pokud dávky byly vypočteny v roce 2008 z denního vyměřovacího základu před redukcí vyššího, než je 552 Kč (s ohledem na stanovené zaokrouhlování se přepočet neprovádí u toho základu do částky 552 Kč včetně).

Nemocenské

     Nemocenské, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009, tento nárok trvá po 31. prosinci 2008 a k tomuto dni ještě neuplynulo prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, se vyplácí po 31. prosinci 2008 i po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, a to ve výši stanovené podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008. To znamená, že v tomto případě nebude náležet náhrada mzdy podle zákoníku práce (podle § 393a odst. 2 zákoníku práce, vznikla-li dočasná pracovní neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa přede dnem účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti po dobu této dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nepřísluší).

Příklad č. 3

Zaměstnanec v pracovním poměru byl uznán dočasně práce neschopným od 30. prosince 2008 a tato neschopnost trvala do 19. ledna 2009. Od 30. prosince 2008 do 1. ledna 2009 (tj. po dobu prvních 3 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti) mu bude náležet nemocenské v sazbě 25 % denního vyměřovacího základu a od 2. ledna 2009 do 19. ledna 2009 bude náležet nemocenské v sazbě 60 % denního vyměřovacího základu. náhrada mzdy v období od 1. ledna 2009 do 12. ledna 2009 se poskytovat nebude. Od 1. ledna 2009 se nemocenské přepočte podle nových redukčních hranic (610 Kč a 870 Kč).

     Rozhodnutí o dobrovolném přiznání nemocenského a rozhodnutí o dočasném snížení nebo odnětí nemocenského, která nabyla právní moci před 1. lednem 2009, zůstávají v platnosti i po 31. prosinci 2008.

Ošetřovné

     Podpora při ošetřování člena rodiny, na kterou vznikl nárok před 1. lednem 2009 a tento nárok trvá po 31. prosinci 2008, se považuje za ošetřovné podle nového zákona o nemocenském pojištění.

     Vznikla-li potřeba ošetřování před 1. lednem 2009 a ošetřovaná osoba byla převzata do ústavní péče zdravotnického zařízení po 31. prosinci 2008, staví se již běh podpůrčí doby podle nového zákona o nemocenském pojištění.

Příklad č. 4

Dítě onemocnělo 30. prosince 2008 a tímto dnem také vznikl matce dítěte nárok na podporu při ošetřování člena rodiny. Dne 2. ledna 2009 se během dne zdravotní stav dítěte zhoršil a dítě bylo převezeno do nemocnice. z nemocnice bylo dítě propuštěno 14. ledna 2009 a od tohoto dne začala dítě opět ošetřovat jeho matka. Potřeba ošetřování skončila až 3. února 2009. Dávka se bude poskytovat od 30. prosince 2008 do 2. ledna 2009 (tj. po dobu 4 kalendářních dnů) a dále od 14. ledna 2009 do 18. ledna 2009 (tj. po dobu 5 kalendářních dnů), neboť došlo během pobytu