Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jak nechybovat v pracovněprávních písemnostech - Dohoda o provedení práce

3.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Dohoda o provedení práce spolu s dohodou o pracovní činnosti patří mezi tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. V platném zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“) je dohoda o provedení práce upravena v § 75 a násl.

     Dohodu o provedení práce je možné uzavřít nejen písemně, ale i ústně. Přestože to zákoník práce dovoluje, doporučuji uzavírat i tuto dohodu písemně. V případě sporu je vždy lepší a průkaznější písemné znění než ústní tvrzení jednoho z účastníků sporu.

     V praxi je tato dohoda využívána v případech, kdy zaměstnavatel nemůže daný pracovní úkol zajistit svými zaměstnanci v rámci plnění jejich povinností z pracovního poměru buď proto, že tento úkol nevyplývá z běžné činnosti zaměstnavatele, nebo proto, že to vyžaduje povaha takového úkolu. Praktické bude použití této dohody zejména v případech, kdy speciální charakter takového nárazového a ojediněle se vyskytnuvšího úkolu vyžaduje speciální kvalifikaci osoby, která jej bude plnit. Mohou samozřejmě nastat i situace, kdy by zaměstnavatel byl ochotný takovou osobu přijmout do pracovního poměru, ta ale trvá z různých důvodů na úpravě tohoto vztahu pomocí dohody, a ne plného pracovního úvazku.

     Z povahy tohoto úkonu by pracovní úkol sjednaný v dohodě o provedení práce měl mít charakter ojedinělého úkolu, např. přednes přednášky, přeložení odborného textu, vypracování znaleckého posudku atd. Zaměstnavatel může dohodu o provedení práce uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 150 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu 150 hodin práce se započítává veškerá práce tímto zaměstnancem konaná pro daného zaměstnavatele v témže kalendářním roce i na základě jiné dohody o provedení práce. Zaměstnanec tedy může v kalendářním roce s týmž zaměstnavatelem sjednat pouze jednu dohodu o provedení práce s rozsahem 150 hodin. Není ovšem vyloučeno, aby bylo sjednáno mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem více dohod o provedení práce v jednom kalendářním roce, třeba opakovaně, ovšem rozsah práce v nich uvedený, nesmí ve svém souhrnu překročit 150 hodin.

     Přestože se na dohodu o provedení práce vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru, neplatí to však, pokud jde o odstupné podle § 67 a 68 ZP, pracovní dobu a dobu odpočinku, překážky v práci na straně zaměstnance, skončení pracovního poměru a odměnu za práci.

     Co se týče odměny za vykonanou práci v režimu dohody o provedení práce, je její výše neomezená a vychází ze vzájemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Stejně jako u pracovních smluv se i zde uplatňuje smluvní volnost a přihlíží se k charakteru práce. Podobně jako u pracovních smluv i u dohod platí obecné zásady pracovního práva, a proto by i při sjednávání dohody o provedení práce měl zaměstnavatel dbát na rovnost v pracovněprávních vztazích, sjednaná odměna by měla odpovídat charakteru, vykonané práci a měla by být přiměřená. Vzhledem k tomu, že se při odměňování podle dohody o provedení práce nepostupuje podle mzdových předpisů (nejedná se o mzdu ani o plat), nevztahují se na způsob a výši odměn předpisy o minimální mzdě určující měsíční odměnu.

Zaměstnavatel: .............................................................................................................................................................
se sídlem: ......................................................................................... IČ: ......................................................................
zapsaný v obchodním rejstříku: ....................................................................................................................................
zastoupený: