Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Inventarizace majetku a závazků v příspěvkové organizaci

15.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizace majetku je jedním z nástrojů pro zajištění průkaznosti účetnictví účetní jednotky a ověřuje tedy věcnou správnost údajů vykázaných v účetní závěrce příspěvkové organizace. Principy inventarizace jsou obsaženy přímo v zákoně o účetnictví (z. č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to konkrétně v § 29 a 30 a dále ve vyhlášce č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, která nabývá účinnosti 1. ledna 2011.

Cílem inventarizace je zjistit skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřit, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

Inventarizací se rozumí souhrn všech prací, které vyžaduje zákon o účetnictví, tj.:
- zjištění skutečného stavu majetku a závazků, který je zjišťován inventurou,
- sepsání inventurních soupisů,
- porovnání s hodnotami, které jsou vedeny v účetnictví,
- zjištění případných inventarizačních rozdílů,
- vypořádání inventarizačních rozdílů.
Výsledek inventarizace se zpracovává do inventurních závěrů formou závěrečné zprávy.

Při inventarizaci se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků, o kterých příspěvková organizace účtuje ve svém účetnictví. Nově se tedy budou inventarizovat mimo jiného drobného majetku pod stanovenou hranici i podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, o kterých je účtováno na podrozvahových účtech. Krátkodobé podmíněné pohledávky a krátkodobé podmíněné závazky s dobou předpokládané splatnosti do 31. 12. běžného roku by z logiky věci neměly vykazovat ke dni uzávěrky žádný zůstatek.

Předmětem inventarizace pohledávek budou i opravné položky, které představují korekci jmenovité hodnoty pohledávky. Do inventarizace pohledávek a závazků jsou zahrnuty i účty časového rozlišení, které představují zvláštní formu pohledávek a závazků.

Jako součást inventarizace majetku je ověřována i výše jeho reálné hodnoty a oceňovací rozdíly, pokud je PO povinna o reálné hodnotě účtovat dle metod stanovených vyhláškou č. 410/2009 Sb. Při inventuře majetku je ověřována i výše oprávek, které představují celkové opotřebení majetku.

Při inventuře musí být ověřeny i stavy účtů, které musí k 31. 12. vykazovat u příspěvkové organizace nulový zůstatek. Nově se jedná zejména o uspořádací účty technického zhodnocení, které během roku slouží pro zachycení technického zhodnocení majetku pod stanovenou hranici a nejpozději k 31. 12. musí být přeúčtovány do nákladů příspěvkové organizace.

K provedení inventarizace PO zpravidla vydává vnitřní směrnici, která obsahuje zejména:

-         Plán inventur, který obsahuje zejména okamžik zahájení a okamžik ukončení inventur, dále okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy. Vhodné je uvádět i předpokládaná data, kdy zahájí a ukončí činnost inventarizační komise. Pokud by některé z inventarizačních činností vykonávaly pro PO jiné osoby, je třeba zkoordinovat i jejich činnost tak, aby mohly být závěry z inventarizace promítnuty do účetnictví nejpozději do účetní závěrky za příslušný rok. Pokud PO u zásob rozhodne o provádění průběžné inventarizace, pak plán inventur musí zajistit provedení inventarizace u každého druhu zásob alespoň jednou za účetní období.

-         Jmenování členů inventarizačních komisí, případně jmenování ústřední inventarizační komise, která řídí dílčí inventarizační komise a zpracovává závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci a jejím výsledku.

-         Stanovení postupu při zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek. Pokud si zjišťování vyžaduje např. vážení či měření, je PO oprávněna stanovit výši odchylky vyplývající z tohoto způsobu kontroly, a rozdíl do výše odchylky pak nebude považován za inventarizační rozdíl. V případě nemovitostí by při inventuře měla být provedena kontrola údajů i na evidenci vedenou katastrem nemovitostí. V případě pohledávek a závazků by k inventarizaci měly být využity veškeré pomocné evidence, které si PO vede, a v případě nezbytnosti je možné vyžadovat odsouhlasení evidované částky pohledávek a závazků od druhé strany, tj. od věřitele či dlužníka.

-         Termíny provedení inventur. K okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. u PO k 31. 12., musí být inventarizace vždy provedena.

-         Zajištění součinnosti a spolupráce všech zaměstnanců s inventarizačními komisemi tak, aby inventarizační komise mohla efektivně zajistit kontrolu a stav inventarizačních položek majetku, pohledávek, závazků a jiných aktiv a jiných pasiv.

Skutečné stavy majetku, pohledávek, závazků a položek jiných aktiv a jiných pasiv se zjišťují fyzickou nebo dokladovou inventurou.

Fyzická inventura

Fyzickou inventurou se ověřuje stav hmotného majetku, popř. nehmotného majetku, který lze vizuálně zjistit. U nemovitého majetku lze vizuální zjištění nahradit fotografickou nebo obdobnou dokumentací.

Při inventarizaci majetku se bude podle vyhlášky č. 410/2010 Sb. od roku 2011 posuzovat i faktický stav majetkové položky z hlediska jeho hodnoty. V případě, že bude zjištěno přechodné snížení hodnoty majetku, bude mít PO za povinnost vytvořit opravné položky podle pravidel stanovených výše uvedenou vyhláškou.

Dokladová inventura

Dokladová inventura se provádí se u pohledávek a závazků včetně účtů časového rozlišení, u nehmotného majetku, u finančního majetku včetně cenných papírů, u jiných aktiv a jiných pasiv a u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru.

 Základním způsobem zjišťování existence tohoto majetku je ověření podle evidencí a na základě příslušných dokumentů, které má PO k dispozici a dále i evidencí vedených mimo organizaci, viz např. u nemovitého majetku evidence katastru nemovitostí.

 Inventurní soupisy

Skutečné stavy majetku se povinně zaznamenávají v inventurních soupisech, přičemž náležitosti inventurních soupisů jsou stanoveny přímo zákonem o účetnictví.

 Inventurní soupisy musí obsahovat:

-          Údaje, dle kterých lze majetek a závazky jednoznačně určit – tj. jednoznačný, nezaměnitelný identifikátor, kterým může být např. inventární číslo, název a umístění majetku, název věřitele, předmět závazku, jméno dlužníka, předmět pohledávky apod. Je třeba zároveň připomenout, že inventurní soupisy musí obsahovat položkové seznamy majetku, přičemž tyto seznamy by měly být uspořádány tak, aby mohl být odsouhlasen účetní stav konkrétního druhu majetku. Pro tento účel by nejlépe vyhovovaly seznamy majetku zpracované podle jednotlivých syntetických účtů, na kterých jsou majetek, pohledávky a závazky a jiná aktiva a jiná pasiva účtovány.

-          Způsob zjišťování skutečných stavů, tj. zda byla provedena fyzická či dokladová inventura.

-          Okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

-          Ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury.

-          Podpisový záznam osoby odpovědné za vedení evidence a osoby odpovědné za provedení inventury, tj. aby zjištěný majetek a závazky bylo možné jednoznačně určit.

-          Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace.

Každý inventurní soupis by měl být označen názvem a identifikačním číslem příspěvkové organizace.

Dokladová inventura se provádí vždy k 31. 12. U fyzické inventury hmotného majetku lze provést inventuru v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období, tj.v období od 1. 9. běžného roku do 31. 1. následujícího roku. Podmínkou však je, že se musí prokázat stav hmotného majetku k 31. 12. a to tak, že se stav hmotného majetku zjištěný inventurou opraví o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do 31. 12., popřípadě za dobu od 1. 1. do ukončení fyzické inventury.

V případě, že PO