Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Český účetní standard č. 708

2.6.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co přináší nový ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku?

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 „Odpisování dlouhodobého majetku“ byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 3 ze dne 30. 3. 2011 a nabývá účinnosti dne 31. 12. 2011.

Co vyplývá z okamžiku účinnosti

Z přechodných ustanovení Čl. II bod 2. vyhlášky č. 435/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky vyplývá změna vztahující se k účinnosti použití metody odpisování pro účetní jednotky.

Přechodné ustanovení Čl. II bod 2. vyhlášky č. 435/2010 Sb., zrušuje ustanovení § 79 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2010. Důsledkem toho je změna účinnosti použití metody odpisování pro některé účetní jednotky namísto v účetním období počínajícím 1. lednem 2011 na okamžik použití metod dle ČÚS č. 708 již k 31. 12. 2011.

Organizační složky státu, územní samosprávné celky, státní fondy, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti postupují k 31. 12. 2011 takto:

- při zavedení metody odpisování použijí ustanovení ČÚS č. 708, Článek 7,

- na základě inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku, který lze v souladu s ustanovením § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb., odpisovat, stanoví odpisový plán a v návaznosti na ČÚS č 708 Článek 5 a též způsoby odpisování příslušných druhů majetku; majetek zařadí do kategorií majetku dle Přílohy 1 k ČÚS č. 708,

- zjistí u jednotlivých položek dosud nevyřazeného majetku, který lze odpisovat okamžik jejich pořízení a zařazení do používání, současně prověří správnost ocenění majetku v účetnictví; v případě, že účetní jednotka nezjistí parametry nutné k odpisování (nezná výši ocenění, nebo okamžik zařazení do užívání, nebo nelze zjistit zbývající dobu možného používání majetku v účetní jednotce) postupuje podle ustanovení ČUS č. 708 Čl. 7 odst. 7.1.3 až 7.1.5.,

- zjistí evidenčně mimo účetní knihy u jednotlivých položek dosud nevyřazeného majetku oprávky za období od okamžiku zařazení do užívání až do 31. 12. 2011,

- zjištěné oprávky dopočtené za dobu od okamžiku zařazení do užívání do 31. 12. 2011 zaúčtují v souladu s ustanovením ČÚS č. 708, Čl. 8, odst. 8.2 zápisem na vrub účtu 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody a ve prospěch příslušného syntetického účtu oprávek v účtových skupinách 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku; účetní jednotky pro zaúčtování dopočtených oprávek n e p o u ž i j í k 31. 12. 2011 účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku.

- ÚSC, DSO a RRRS a ostatní jednotky, které nejsou OSS ani PO, avšak postupují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., provedou k 31. 12. 2011 mimo shora uvedeného postupu ještě zápis v účetních knihách dle ustanovení ČÚS č. 708 Čl. 8., odst. 8.4. (zaúčtují v poměrné výši oprávek dopočtených dle odst. 8.2 stanovené podílem přijatého investičního transferu k pořizovací ceně tohoto majetku na vrub účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 401 – Jmění účetní jednotky */

*/ Poznámka:
Postup uvedený v poslední odrážce tj. dle ČÚS č. 708 Čl. 8., odst. 8.4 se netýká OSS; viz přechodné ustanovení Čl. II, odst. 4 vyhláška č. 435/2010 Sb.  

Příklad 1 – Účtování
ÚSC vlastní dlouhodobý hmotný majetek pořízený před 31. 12. 2011 v hodnotě 850 000 000,- Kč. Z této pořizovací ceny majetku, připadá na investiční transfery, z nichž byl majetek pořízen, částka 100 000 000,- Kč. Dopočtené oprávky k 31. 12. 2011 k tomuto majetku činily celkem 425 000 000,- Kč (50 % odepsanost majetku). 

Postup řešení:
1) Výpočet poměrné části oprávek, připadající na pořizovací cenu majetku, financovaného z investičních transferů („PČO“)

                                    100 000 000
PČO = 425 000 000 x                        = 425 000 000 x 0,117647059 = 50 000 000,- Kč
                                    850 000 000

2) Postup účtování dle ustanovení ČÚS č. 708 odst. 8.4.

Tabulka 1 (vybrané účetní případy)

Č.

Text

 

MD 

D 

A.

Převod konečných zůstatků účtů z 31. 12. 2010 do 1. 1. 2011

 

 

 

1.

Převod pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku včetně hodnoty majetku pořízené z investičních transferů

850 000 000

02x

491

2.

převod zůstatku účtu 403 ve výši přijatých investičních transferů

100 000 000

491

403

B.

Postup zavedení metody odpisování k 31. 12. 2011 u ÚSC, DSO a RRRS a ostatních jednotek, které nejsou OSS ani PO a postupují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

 

 

 

4.

Proúčtování evidenčně dopočtených oprávek k dlouhodobému hmotnému majetku k 31. 12. 2011

425 000 000

406

08x

5.

Proúčtování poměrné výše oprávek zjištěných dle ČÚS č. 708 Čl. 8 odst. 8.4 k 31. 12. 2011

50 000 000

403

401

C.

Uzavření příslušných účtů rozvahy k 31. 12. 2011

 

 

 

6.

Uzavření účtu 401

x mil. Kč

401

492

7.

Uzavření účtu 403

50 000 000

403

492

8.

Uzavření účtu 406

425 000 000

406

492

9.

Uzavření účtů dlouhodobého hmotného majetku

850 000 000

492

02x

10.

Uzavření účtů oprávek k dlouhodobému hmotnému majetku

425 000 000

08x

492

D.

Otevření příslušných účtů rozvahy k 1. 1. 2012

 

 

 

11.

Otevření účtu 401

x mil. Kč

491

401

12.

Otevření účtu 403

50 000 000

491

403

13.

Otevření účtu 406

425 000 000

491

406