Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Brigádnická činnost studentů z pohledu zdravotního pojištění

18.6.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Nadcházející období prázdninových měsíců často využívají zaměstnavatelé k zaměstnávání studentů - brigádníků. Vzhledem k tomu, že tito studenti spadají do kategorie osob, za které platí pojistné stát, vztahují se v této souvislosti na zaměstnavatele specifické podmínky jak v oblasti placení pojistného, tak při plnění ostatních zákonných povinností. Při výkonu kontrolní činnosti se stále setkávám s nejrůznějšími nedostatky, kdy někteří zaměstnavatelé nepostupují v souladu s platnou právní úpravou. V následujícím textu bych chtěl zaměstnavatele seznámit s nejdůležitějšími kroky, které je zapotřebí při zaměstnávání studentů v právních podmínkách roku 2009 vykonat.

Nárok na odpočet od dosaženého příjmu

     Pokud byl v dřívějším období za zaměstnaného studenta plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, mohl zaměstnavatel do 31. 7. 2004 při zúčtování mzdy za příslušný měsíc uplatnit nárok na odpočet od dosaženého příjmu. V souvislosti se zrušením odpočtů od data 1. 8. 2004 se výpočet výše pojistného provádí následovně:

  1. již neexistuje u těchto zaměstnanců nárok na odpočet,

  2. vyměřovacím základem pro placení pojistného osobami, za které platí pojistné stát, je jejich skutečný příjem bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy).

Poznámka: možnost uplatnění odpočtu od dosaženého příjmu byla v omezeném rozsahu obnovena zákonem č. 123/2005 Sb., a to ve smyslu ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzení o studiu

     Aby mohl zaměstnavatel za zaměstnaného studenta odvádět pojistné na zdravotní pojištění ze skutečně dosaženého příjmu bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu (to znamená, je-li hrubý příjem nižší než 8 000 Kč), musí mít jednoznačně potvrzeno, že za tuto osobu je stát plátcem pojistného po celý kalendářní měsíc. U studentů to obvykle znamená posoudit, zda jsou mladší 26 let věku a zda se jedná o studium na škole, která je zařazena do sítě škol poskytujících přípravu na budoucí povolání s potřebou doložení potvrzení o studiu.

     Studenti, kteří po prázdninách návazně pokračují ve studiu na střední nebo vysoké škole, zůstávají nezaopatřenými dětmi po celou dobu prázdnin bez ohledu na skutečnost, zda vykonávají výdělečnou činnost či nikoli. Naopak studenti, kteří po prázdninách již nebudou pokračovat ve studiu na střední škole, jsou nezaopatřenými dětmi v měsících červenci a srpnu za předpokladu, že:

  • zaměstnání nebo výkon samostatné výdělečné činnosti netrvají po celý kalendářní měsíc, nebo

  • tyto osoby nepobírají po celý kalendářní měsíc podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nebo

  • po celý kalendářní měsíc trvá kombinace těchto skutečností.

Plnění oznamovací povinnosti

     Kromě odvodu pojistného je zaměstnavatel povinen přihlásit se k platbě pojistného za zaměstnaného brigádníka ke zdravotní pojišťovně, u níž je tento student pojištěn. Přihlášení se provede prostřednictvím Hromadného oznámení zaměstnavatele (kódem „P“) s datem nástupu zaměstnance do práce, po ukončení brigády se zaměstnavatel odhlásí od placení pojistného za tohoto brigádníka (kódem „O“) dnem ukončení zaměstnání. Bude-li se jednat o osobu, za kterou je plátcem pojistného také (což bude většina případů), oznamuje zaměstnavatel i tuto skutečnost. Použitím kódu „G“ se oznamuje nástup nezaopatřeného dítěte, tj. učně, studenta střední nebo vysoké školy do zaměstnání (na brigádu, do pracovního poměru) v průběhu studia, a to vždy společně s kódem „P“. Kód „G“ se rovněž použije i v případě přiznání nezaopatřenosti dítěte v průběhu zaměstnání, zejména v souvislosti s počátkem studia na střední nebo vysoké škole.

Plnění dalších zákonných povinností

     Do vyměřovacího základu zaměstnaného brigádníka se zahrnují stejné položky příjmu jako u kteréhokoli jiného zaměstnance. V příslušném měsíci taktéž zaměstnavatel uvádí tohoto brigádníka i v počtu zaměstnanců včetně započtení jeho příjmu do úhrnné částky vyměřovacího základu a částky pojistného. Tyto údaje sděluje zaměstnavatel příslušné zdravotní pojišťovně každý měsíc nejpozději v den výplaty v Přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Poskytne-li zaměstnavatel studentovi - brigádníkovi pracovní volno bez náhrady příjmu, pojistné se z tohoto neplaceného volna neplatí.

     Postup zaměstnavatele i pojištěnce v případě tzv. posledních prázdnin si ukážeme na následujícím příkladě:

Příklad č. 1

Studentka gymnázia ukončila školu maturitou v květnu a po prázdninách již nebude pokračovat v dalším studiu. Na měsíc červenec má sjednanou brigádu, pracovní činnost bude vykonávána v období od 1. 7. do 31. 7. včetně. Na základě dohody o pracovní činnosti činí výše odměny 10 200 Kč. Po celý měsíc srpen bude mít volno a do stálého zaměstnání nastoupí dne 10. 9.

     Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky v květnu nebo v