Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA BOZP PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH

15.3.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     V souladu s odkazem obsaženým v ustanovení § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), vydala vláda s účinností od 1. ledna 2007 nařízení o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Ve Sbírce zákonů bylo toto nařízení publikováno pod číslem 591/2006.

     Jak vyplývá z ustanovení § 1 tohoto nařízení vlády, vedle toho, že zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, upravuje dále:

  • bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V této oblasti nařízení vlády jednak odkazuje na jiné povinnosti upravené zvláštními předpisy (např. na nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nebo na vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu), jednak ve svých Přílohách č. 1, 2 a 3 vymezuje další (speciální) požadavky na staveniště (jeho zajištění, rozvod energie atd.), bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi (obecné požadavky na obsluhu, míchačky, betonárny, stavební výtahy apod.) a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (v případě provádění třeba výkopových prací, bouracích prací nebo svařování).

  • náležitosti oznámení o zahájení prací, které je zadavatel stavby povinen doručit místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, a to do 8 dnů před předáním staveniště